Course code VET315

VET315 Smådyr- og hestemedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Sverre Ludvig Seierstad
Medvirkende: Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen, Vibeke Rootwelt, Carl Fredrik Ihler, Nina Ottesen
Studiepoeng: 17.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2020V
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Anestesi og røntgen
 • Smådyrmedisin
  • Indremedisin
  • Obstetrikk/speddyrsykdommer
  • Kirurgi
  • Poliklinikk
 • Hestemedisin
  • Indremedisin
  • Kirurgi
  • Føllsykdommer (inklusive neonatale lidelser)
Læringsutbytte:

Gi studentene teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling hos hest og smådyr.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vise respekt for dyr og mennesker og ha forståelse for eieres relasjoner til dyrene.
 • Kjenne til dyras velferdsbehov.
 • Vektlegge økonomiske hensyn.
 • Arbeide selvstendig.
 • Kommunisere og samarbeide med dyreeiere og kolleger og andre fagpersoner.
 • Innhente og vurdere faginformasjon.
 • Kjenne sin faglige begrensning og søke hjelp ved behov.
 • Ha kunnskap om sykdommer, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder hos vanlige dyrearter.
 • Oppta anamnese og innhente relevant informasjon om besetning.
 • Håndtere dyr på en trygg måte.
 • Foreta klinisk undersøkelse og bedømme funn.
 • Ta ut relevante prøver og tolke prøvesvar.
 • Sette opp en relevant liste over differensialdiagnoser og stille diagnose.
 • Vurdere prognose.
 • Foreta eller foreslå behandling.
 • Yte nødhjelp, herunder fødselshjelp.
 • Skrive utfyllende journaler, rapporter og attester som tilfredsstiller gjeldende regelverk.
 • Gjennomføre praktiske hygienetiltak og smitteforebygging.
 • Være bevisst på betydningen av trygg mat i næringskjeden.
 • Forebygge zoonoser.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen foregår som smågruppeundervisning i rotasjoner på klinikkene på Seksjon for smådyrsykdommer og Seksjon for hestesjukdommer i 8. og 9. semester (5 uker i 8. semester og 4 uker i 9. semester per student). Studentene er totalt 2 uker på kirurgisk klinikk smådyr (1+1), 2 uker på medisinsk klinikk smådyr (1+1), to uker på poliklinikk smådyr (1+1) og 3 uker på hesteklinikken (2+1).

Smådyr

Fagområdet omfatter indremedisinske og kirurgiske sykdommer hos smådyr, vesentlig hund og katt, men også kanin, gnagere, eksotisk og burfugl som holdes som selskapsdyr. Studentene roterer ved henholdsvis medisinsk, kirurgisk klinikk og poliklinikken. Studentene deltar på fagdager og lærer å utføre selvstendige, kliniske undersøkelser av pasienter under veiledning av veterinær.  I tillegg til de rent medisinske fagområdene blir det gitt innføring i forebyggende helsearbeid, miljømessige problemstillinger, håndtering, atferd, eierkommunikasjon og etikk. Det vil så langt det praktisk lar seg gjennomføre bli gitt tilbud om kastrering av hankatt og ovariehysterektomi av hunnkatt. Røntgenundervisning og anestesi inngår som en integrert del av rotasjonsundervisningen. Studentene vil også ha 1  kveldsvakt eller 1 dagvakt helg per klinikkuke. Dette vil inkludere helger og røde dager, men ikke jul og påskeferie. 

Hestemedisin

Fagområdet omfatter indremedisinske og kirurgiske sjukdommer hos hest, samt føllsykdommer. Røntgenundervisning og anestesiundervisning inngår som en integrert del av rotasjonsundervisningen. Studentene foretar selvstendige, kliniske undersøkelser av pasienter under veiledning av veterinær.

Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet.  
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Til eksamen etter 9. semester kan temaer fra hele veterinærpensumet inngå i oppgavene i den grad det er relevant for temaet.
Obligatorisk aktivitet:
Klinikkrotasjon er obligatorisk. Helge- og nattevakter er obligatoriske. Detaljert informasjon ligger i semesterplan på Canvas.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Studenten må bestå hver klinikkperiode, og selv sørge for at dokumentasjon for tilstedeværelse blir utfylt. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede som beskrevet i semesterplan og bestå klinikken i henhold til kriterier gitt i dokumentet "kriterier for å bestå klinikken i veterinærstudiet" revidert utgave vedtatt av SU-vet 25.03.2019. Se dokumenter på informasjonsrommet Canvas. 

Eksamen

Deleksamen 1 - OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen)

Eksamensoppsettet:

OSKE består av 10 stasjoner, med 6 minutter per stasjon. Oske arrangeres i desember. Det er 5 stasjoner en dag og 5 stasjoner dagen etter. Det gis en blanding av smådyr- og hesteoppgaver begge dager og eksamen vurderes som en helhet med bestått-ikke bestått.

Eksamensoppgaver, studentversjon av oppgavene er tilgjengelig for studentene på Canvas. Den består av en anamnese og oppgave som skal løses i tilslutning til denne. I tillegg opplyses det hvilke trinn som skal gjennomføres og hva som er kritiske punkter. Studenten kan øve på dette i forkant.

Sensur: 7 av 10 stasjoner må bestås for at studenten oppnår bestått på OSKE eksamen. Utregning av bestått innen stasjonen foretas av programmet q-perkom og avhenger av hvordan studenter utfører de enkelte prosedyrer. I tillegg må studenten bestå evt. kritiske prosedyrer.

Studenten går inn i q-percom og får tilgang til sine resultater, hva som er feil og riktig og evt. kommentarer til utførelsen umiddelbart etter eksamen.

Ved ikke bestått blir det arrangert kontinuasjonseksamen i august.

Deleksamen 2 - digital eksamen

Eksamensoppsettet:

Eksamen gjennomføres digitalt gjennom programmet wiseflow. Det arrangeres kontinuasjonseksamen i august.

Eksamensoppgaver:

Eksamen består av 20-30 oppgaver. Oppgavene kan gi uttelling i ulik poeng. Det gis oppgaver innen smådyr- og hestemedisin. Oppgaver innen radiologi, anestesi og kirurgi kan komme innen begge dyrearter. Det kan gis noe overvekt av smådyroppgaver. Oppgavene er utformet som resonerende oppgaver, slik de ble gitt til modultestene i 7. semester. De består av en vignett som kan være tekst (f.eks anamnese, symptomer, diagnose ol), bilde, film, prøvesvar, radiologibilder ol. Det er et spørsmål knyttet til vignetten og 3-4 svaralternativer.

Utfyllende regler fins i dokumentene om eksamen på Canvas

Gradert karakter: A-E/Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy, vernesko, stetoskop,saks og navneskilt.

Bekledning på hesteklinikken er kjeledress og vernesko.  Studentene får oppgitt en bestillingskode som de må bestille og betale selv.  I bestillingskoden ligger det inne informasjon om type og farge på dressen samt at det skal være logo på ryggen og stå Veterinærstudent og dyrepleierstudent.  

Fravær:

Fraværsregler er gitt i semesterplanen.

Begrunnelsen er at dette er ferdighetstrening som er nødvendig for yrkesutøvelsen. Ved fravær utover det som aksepteres må manglende antall dager tas igjen etter regler gitt i semesterplan. Studenten vil ikke kunne fremstilles til eksamen før fraværet er tatt igjen.

HMS

Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr. Brannopplæring gis i klinikkene. Studentene oppfordres til å bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å være smittet av en zoonose. 

Gravide studenter må ta dette opp med undervisningsansvarlig.

Rotasjon Hesteklinikken

Det vises til Regler for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr (Se Canvas). Innføring i klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig. 

Rotasjon Smådyrklinikkene

Den største helserisiko er bittskader fra dyr. Det vektlegges håndtering og bruk av snutebånd i risikosituasjoner. Studenter bruker hansker ved håndtering av medisin og ellers ved behov.

Røntgen

I den teoretiske røntgengjennomgangen i 6. semester blir farer og beskyttelse gjennomgått. I den praktiske undervisning f.o.m. 8. semester blir studentene vist i praksis hvordan de skal beskytte seg. Studenter skal følge regelverket under. Det er en egen strålevernansvarlig på avdelingen.

 • Bruke bly-frakk og thyroidea-beskyttelse når studenten assisterer inne i røntgenrommet.
 • Kvinnelige eiere/studenter som er gravide, eller har mistanke om det, skal ikke delta i å ta bilder.
 • Eiere yngre enn18 år skal ikke assistere.
 • Det skal ikke være overflødige mennesker inne i røntgenrommet når det eksponeres.
 • Bruk av sedasjon/tvangsmidler for å redusere antall bilder og for å redusere risikoen for skader skal brukes på urolige pasienter.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Klinisk eksamen og klinikkuker: A - E / Ikke bestått