Course code VET315

VET315 Smådyr- og hestemedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Anna Vigdis Eggertsdottir
Medvirkende: Kristin Diesen Stavseth, Anne Elisabeth Torgersen, Carl Fredrik Ihler, Arne Magnus Rørvik
Studiepoeng: 17.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <p>VET</p><p>TIL2</p>
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
 • Anestesi og røntgen
 • Smådyrmedisin
  • Indremedisin
  • Obstetrikk/speddyrsykdommer
  • Kirurgi
  • Poliklinikk
 • Hestemedisin
  • Indremedisin
  • Kirurgi
  • Føllsykdommer (inklusive neonatale lidelser)
Læringsutbytte:

Gi studentene teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling og forebyggende helsearbeid hos produksjonsdyr, hest og smådyr.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vise respekt for dyr og mennesker og ha forståelse for eieres relasjoner til dyrene.
 • Kjenne til dyras velferdsbehov.
 • Vektlegge økonomiske hensyn.
 • Arbeide selvstendig.
 • Kommunisere og samarbeide med dyreeiere og kolleger og andre fagpersoner.
 • Innhente og vurdere faginformasjon.
 • Kjenne sin faglige begrensning og søke hjelp ved behov.
 • Gjengi kunnskap om viktige sykdommer, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder hos vanlige dyrearter.
 • Oppta anamnese og innhente relevant informasjon om besetning.
 • Håndtere dyr på en trygg måte.
 • Foreta klinisk undersøkelse og bedømme funn.
 • Ta ut relevante prøver og tolke prøvesvar.
 • Sette opp en relevant liste over differensialdiagnoser og stille diagnose.
 • Vurdere prognose.
 • Foreta eller foreslå behandling.
 • Yte nødhjelp, herunder fødselshjelp.
 • Vurdere behov for og anvende prinsipper for besetningsdiagnostikk.
 • Foreslå forebyggende tiltak i produksjonsdyrbesetninger.
 • Skrive utfyllende journaler, rapporter og attester som tilfredsstiller gjeldende regelverk.
 • Gjennomføre praktiske hygienetiltak og smitteforebygging.
 • Være bevisst på betydningen av trygg mat i næringskjeden.
 • Forebygge zoonoser.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen foregår som smågruppeundervisning i rotasjoner på klinikkene på Seksjon for smådyrsykdommer og Seksjon for hestesjukdommer i 8. og 9. semester (5 uker i 8. semester og 4 uker i 9. semester per student). Studentene er totalt 2 uker på kirurgisk klinikk smådyr (1+1), 2 uker på medisinsk klinikk smådyr (1+1), to uker på poliklinikk smådyr (1+1) og 3 uker på hesteklinikken (2+1).

Smådyr

Fagområdet omfatter indremedisinske og kirurgiske sykdommer hos smådyr, vesentlig hund og katt, men også kanin, gnagere og burfugl som holdes som selskapsdyr. Oversiktsforelesninger over sykdomsutvikling, diagnostikk og behandling er redusert betydelig til fordel for oppdatert studieveiledning og hjelp til å velge de viktigste og mest relevante kunnskapskildene i vår tids informasjonsflom. Studentene roterer ved henholdsvis medisinsk, kirurgisk klinikk og poliklinikken. Studentene foretar selvstendige, kliniske undersøkelser av pasienter under veiledning av veterinær. Men først får alle studentene gruppevis en praktisk opplæring til selv å utføre noen utvalgte diagnostiske metoder i form av to korte kurs, ett på internlaboratoriet (laboratorieteknikk) og ett i klinikken (kroppsundersøkelsesmetodikk). I tillegg til de rent medisinske fagområdene blir det gitt innføring i forebyggende helsearbeid, miljømessige problemstillinger, håndtering, atferd, eierkommunikasjon og etikk. Det vil så langt det praktisk lar seg gjennomføre bli gitt tilbud om kastrering av hankatt og ovariehysterektomi av hunkatt. Røntgenundervisning inngår som en integrert del av rotasjonsundervisningen. Det er en temadag om fugle- og gnagermedisin i første uke av 9. semester. Studentene vil også ha 1  kveldsvakt eller 1 dagvakt helg per klinikkuke. Dette vil inkludere helger og røde dager, men ikke jul og påskeferie. 

Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet.  
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Til eksamen i 9. semester kan temaer fra hele veterinærpensumet bli eksaminert i den grad det er relevant for problemstillingen/kasus det eksamineres i.
Obligatorisk aktivitet:

Kurs og klinikktjeneste er obligatorisk. Helge- og nattevakter er obligatoriske.

 • All undervisning i klinikken er obligatorisk
 • Utvalgte diagnostiske metoder i form av to korte kurs, ett på internlaboratoriet (laboratorieteknikk) og ett i klinikken (kropssundersøkelsesmetodikk) må tas av alle
 • I løpet av klinikkperioden skal hver student levere inn 5 journaler fra hver enkelt klinikkrotasjon, basert på pasienter studentene har hatt ansvar for i klinikken. Journalene skal godkjennes av underviser.
 • Studentene skal i klinikkperioden ha fra 2 kvelds-/nattevakter pr. uke. Dette inkluderer helger og røde dager.
 • Studenter skal demonstrere kasus for yngre studenter.
 • En av rotasjonsukene er nattevaktrotasjon

Det gis vaktoppsett får både rotasjonsstudentene og differensieringsstudentene.

Hestemedisin

Fagområdet omfatter indremedisinske og kirurgiske sjukdommer hos hest, samt føllsykdommer. Røntgenundervisning inngår som en integrert del av rotasjonsundervisningen. Studentene foretar selvstendige, kliniske undersøkelser av pasienter under veiledning av veterinær.

Propedeutisk kurs og Innledende veterinærmedisin

Se 6. og 7. semester. Tema fra denne undervisningen eksamineres også til klinisk eksamen i 9. semester.

Vurderingsordning:

Studenten må bestå hver klinikkperiode, og selv sørge for at dokumentasjon for tilstedeværelse blir utfylt. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede, samt inneha allment akseptable faglige og etiske normer. Se dokumenter på informasjonsrommet Canvas. For å få godkjent gyldig fravær må studenten ha levert legeerklæring innen 5 dager fra fraværstidspunktet.

Skjemaet som dokumenterer tilstedeværelse leveres på Canvas Studenter som ikke får bestått klinikkperioden eller mer gyldig fravær enn det som aksepteres får ikke fremstille seg til eksamen.

Praktisk/muntlig eksamen i smådyr- og hestemedisin: Studentene er automatisk oppmeldt til hele eksamen i smådyr- og hestemedisin. Det er en deleksamen i smådyrsykdommer og en deleksamen i hestesykdommer. Begge deleksamenene må være bestått for å stå i faget.

Eksamen avholdes på 2 ulike dager for hver student med en klinisk prøve på den ene deleksamen (enten i fagområdet smådyrmedisin eller i fagområdet hestemedisin) og en muntlig prøve i det andre fagområde. Dette trekkes ved begynnelsen av eksamensperioden av Studieavdelingen.

Kontinuasjon:

Studenten må bare ta opp igjen ikke bestått deleksamen. Det foretas ikke ny trekking, dvs. stryker man i klinikk får man ny klinisk eksamen. Studentene kan ikke dele opp hest- og smådyreksamen i forkant uansett grunn

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy, vernesko, stetoskop og saks.

Bekledning på hesteklinikken er kjeledress og vernesko.  Studentene får oppgitt en bestillingskode som de må bestille og betale selv.  I bestillingskoden ligger det inne informasjon om type og farge på dressen samt at det skal være logo på ryggen og stå Veterinærstudent og dyrepleierstudent.  

Fravær:

Det tillates inntil 1 dag dokumentert gyldig fravær per uke. Det er ikke mulig å samle opp dager. Gyldig fravær utover dette må tas igjen i henhold til seksjonsleders anvisning. All fravær fra vakt må tas igjen

Begrunnelsen er at dette er ferdighetstrening som er nødvendig for yrkesutøvelsen. Ved fravær utover det som aksepteres må det manglende antall dager tas igjen etter regler gitt i dokumenteter og informasjon på Canvas. Studenten vil ikke kunne fremstilles til eksamen før fraværet er tatt igjen.

HMS

Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr. Brannopplæring gis i klinikkene. Studentene oppfordres til å bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å være smittet av en zoonose. 

Rotasjon Hesteklinikken

Det vises til Regler for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr (Se Canvas).

Innføring i klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig. Studentene kvitterer på at de har mottatt denne opplæringen.

Rotasjon Smådyrklinikkene

Den største helserisiko er bittskader fra dyr. Det vektlegges håndtering og bruk av snutebånd i risikosituasjoner. Studenter bruker hansker ved håndtering av medisin og ellers ved behov.

Røntgen

I den teoretiske røntgengjennomgangen i 6. semester blir farer og beskyttelse gjennomgått. I den praktiske undervisning f.o.m. 8. semester blir studentene vist i praksis hvordan de skal beskytte seg. Studenter skal følge regelverket under. Det er en egen strålevernansvarlig på avdelingen.

 • Bruke bly-frakk og thyroidea-beskyttelse når studenten assisterer inne i røntgenrommet.
 • Kvinnelige eiere/studenter som er gravide, eller har mistanke om det, skal ikke delta i å ta bilder.
 • Eiere yngre enn18 år skal ikke assistere.
 • Det skal ikke være overflødige mennesker inne i røntgenrommet når det eksponeres.
 • Bruk av sedasjon/tvangsmidler for å redusere antall bilder og for å redusere risikoen for skader skal brukes på urolige pasienter.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Eksamensdetaljer: Klinisk eksamen og klinikkuker: A - E / Ikke bestått