Course code VET314

Emneansvarlige: Arild Espenes
Medvirkende: Gjermund Gunnes, Randi Sørby
Studiepoeng: 16.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
 • Spesiell Patologi
 • Patofysiologi
 • Obduksjon

Formål og læringsutbytte

Patologi skal gi studentene tilstrekkelig kunnskap om sykdomsutvikling (patogenese), patologisk-anatomiske og histopatologiske forandringer ved de vanligst forekommende sykdomstilstandene, samt ved alvorlige smittsomme sykdommer (Gruppe A- og B-sykdommer) hos produksjonsdyr, hest og familiedyr i Norge. 

Læringsutbytte:

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20

Etter endt undervisning i patologi skal studenten:

 • Kunne forstå og forklare grunnlaget for sykdomsutvikling (patogenese) og kunne redegjøre for de makroskopiske og mikroskopiske forandringer ved vanlig forekommende (smittsomme og ikke smittsomme), samt alvorlige smittsomme sykdommer (Gruppe A- og B-sykdommer) hos produksjonsdyr, hest og familiedyr i Norge. Dette gjelder:
  • Virusinfeksjoner
  • Bakterielle infeksjoner
  • Soppinfeksjoner
  • Parasittære lidelser
  • Prionsykdommer
  • Ernæringsbetingede lidelser
  • Produksjonssykdommer
  • Forgiftninger
  • Neoplasier
  • De vanligste medfødte lidelser
 • Ha god hygiene ved håndtering/obduksjon/undersøkelse av potensielt smittefarlig materiale. 
 • Kunne gjennomføre selvstendige obduksjoner av husdyr og beskrive obduksjonsfunnene ved viktige lidelser hos husdyr.  
 • Observere og beskrive de grunnleggende mikroskopiske forandringer og kunne stille morfologiske (patoanatomiske) diagnoser basert på makroskopiske og mikroskopiske beskrivelser ved viktige sykdommer hos husdyr.  
 • Kunne kjenne igjen forandringer i organer og vev hos produksjonsdyr i relasjon til veterinær samfunnsmedisin (kjøttkontroll). 
 • Kunne ta ut prøver for histologisk, bakteriologisk og parasittologisk undersøkelse, vite hvordan disse skal behandles og forsendes og når eventuelt diagnostisk laboratorium skal kontaktes før prøver sendes.  
 • Kunne vurdere de patoanatomiske diagnosene i relasjon til de kliniske diagnosene og angi mulig dødsårsak.
 • Kjenne sin egen begrensning og vite når det er riktig å bringe inn spesialkompetanse, råd fra laboratorier eller forvaltningen.
Læringsaktiviteter:

I spesiell patologi vektlegges det enkelte organsystemers sykdomsprosesser, deres årsak, utvikling og utseende. I patofysiologi vektlegges de fysiologiske endringer som skjer som følge av sykdom, og hvordan dette manifesterer seg hos det syke og døde dyr.

Undervisningen gis i form av 18 forelesninger som kommer i tillegg til de 36 forelesningene gitt i 7. semester. Daglig, semesteret igjennom, tilbys demonstrasjon av kasus fra klinikkene. I tilslutning til dette gis demonstrasjon av slaktehusmateriale. Etter rutinedemonstrasjonen er det gjennomgang av slaktehuspreparater hver fredag fra 1. mars og ut semesteret. Hver studentgruppe har 2 uker obduksjon i blandingsrotasjonen. Det vil også være et opplegg med egenaktivitet med journaler. Studentene har tilgang til et rikholdig og søkbart arkiv med makrobilder via nettsiden Noahs Arkive Online.

Det er ikke organisert undervisning i histopatologi, men det er lagt til rette for gruppe- eller selvstudier i Morfologisk Studérkammer (1. et. bygg 1). Her finnes mikroskoper (ett diskusjonsmikroskop med 14 plasser, samt enkeltmikroskoper) og esker med utvalgte histologiske preparater.

Læringsstøtte:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Fronter.
Pensum:
 • Spesiell Patologi
 • Patofysiologi
 • Obduksjon
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. 
Obligatorisk aktivitet:
Obduksjonsundervisningen er obligatorisk. Arbeid med journalene er også obligatorisk. Ved fravær avtales det med eksamensfagansvarlig hvordan dette kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men karakteren blir ikke gyldig før studiekravet er bestått.
Vurderingsordning:

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Eksamen i spesiell patologi avholdes som én muntlig eksaminasjon. Denne vil gjennomføres i løpet av 5 til 7 dager (avhengig av antall kandidater) i overgangen mai/juni. Eksaminasjonen vil bli gjennomført slik:

 • Kandidaten får tildelt en oppgave ved begynnelsen av eksamen.
 • Oppgaven vil bestå av
  • teoretiske spørsmål
  • bilder av makroskopiske og/eller histologiske forandringer (om nødvendig kan mikroskop bli brukt til å se på de histologiske forandringene)
 • Kandidaten får 30 minutter i enerom til å studere oppgaven og forberede seg til eksaminasjonen.
 • Etter forberedelsen eksamineres kandidaten med hovedvekt på den tildelte oppgaven. Det vil imidlertid også kunne stilles supplerende spørsmål innenfor andre deler av pensum i spesiell patologi. Eksaminasjonen vil vare i 45 minutter.
 • Sensuren vil bli meddelt kandidaten på slutten av dagen etter at alle dagens kandidater er eksaminert.

Et informasjonsmøte med nærmere detaljer vil bli holdt for kullet i god tid før eksamen.

Sensor:
Merknader:

Krav til eget utstyr

Ingen

HMS

Det er egne smittesluser ved inngang til seksjonsstua i patologi. Overtrekkstøy, støvler og hansker brukes under obduksjonstjenesten. På seksjonssalen deles HMS opplæring opp i 2 deler. Først et infoskriv med HMS regler som studentene skal signere på at de har lest. Dette suppleres med informasjon og bilder som illustrerer rutinene. Den andre delen består i informasjon på salen om hvordan man gjennomfører smittevern i praksis. 

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått