Course code VANN300

VANN300 Vannforurensning I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Leif Ståle Haaland, Nils-Otto Kitterød, Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: M-MINA, M-NF, M-ECOL.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er en videreføring av vannemner på bachelor nivå og omhandler forurensing og prosesser i ferskvann (innsjøer) i forbindelse med eutrofiering, erosjon, forsuring, miljøgifter, landbruks- og vegavrenning. Bidraget fra menneskeskapte kilder blir vurdert opp i mot naturlige prosesser og dynamikk i terrestriske og limniske systemer (klima, lys, temperatur, naturlig organisk materiale mm). Respons på forurensing i overflatevann er tett koblet opp imot hydrologiske prosesser. I emnet presenteres en nedbørs-avrenningsmodell som er relevant for vannkvalitet. Emnet består av forelesninger, gruppepresentasjoner, utferder og semesteroppgave. Gruppepresentasjonene omfatter 1) Klima og forsuring og 2) Eutrofiering. Utferdene går til: 1) Øvre deler av Haldenvassdraget (obligatorisk) og 2) NVE (relevante tema obligatorisk for avsluttende eksamen).
Læringsutbytte:

Etter avsluttet eksamen skal kandidaten:

Ha oppdatert og god innsikt i aktuelle forurensingstyper og prosesser i ferskvann (innsjøer)

Kunne vurdere årsaker til vannforurensing og forstå sammenhenger mellom forurensningskilder og respons i ferskvann

Kunne skille menneskeskapte og naturlige kilder til næringsstoffer, forsuring, tungmetaller mm i ferskvann

Kunne koble hydrologiske prosesser og vannkvalitet i innsjøer som ledd i en helhetlig vurdering av forurensing på nedbørsfeltnivå

Ha kunnskaper om naturlige variasjoner i vannkvalitet og usikkerhet i målte og beregnede effekter av forurensningskilder og mulige tiltak

Kunne bidra til vannforskning og en kunnskapsbasert og framtidsrettet vannforvaltning

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, ekskursjon, studentforedrag.
Læringsstøtte:
Individuell veiledning og diskusjon etter behov. Også bruk av e-post og Canvas.
Pensum:
Rapporter, artikler, lærebøker og skriftlig utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200, VANN210, VANN220.
Anbefalte forkunnskaper:
JORD200, JORD210
Obligatorisk aktivitet:
En til to utferder, studentforedrag, oppgaver.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Muntlig eksamen teller 60%.
  • Semesteroppgave med presentasjon og diskusjon teller 40%.

Begge deler må være bestått.

Karakter A-E / Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor på evaluering av studieopplegg og muntlig eksamen.
Merknader:
Emnet undervises på engelsk ved forespørsel
Normert arbeidsmengde:
375 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser: til sammen 64 timer med hovedvekt på forelesninger. Seminar: Studentpresentasjon av semesteroppgave, 0,5 time per student. Utferd: 2 dager.
Eksamensdetaljer: :