Course code VANN300

VANN300 Vannforurensning I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Leif Ståle Haaland, Nils-Otto Kitterød, Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min 5, maks 25 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-Miljø og naturressurser, Naturforvaltning og Økologi.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Videreføring av vannrelaterte emner gitt på lavere nivå, samt nye tema. Sentrale tema i stikkords form: Respientkapasitet, naturens tålegrenser, humusstoffer, forsuring, eutrofiering, cyanobakterier, klimaendringer, landbruksforurensninger, erosjons- og stofftransport, plantevernmidler og andre forurensende miljøgifter, ulike typer modeller, vannbalanse og nedbørfeltsprosesser.
Læringsutbytte:
God innsikt i de mest sentrale vannforurensningsproblemer og årsaker som arealavrenning, eutrofiering, forsuring og miljøgifter og litt om tiltak mot disse. Forstå viktige modeller innenfor de nevnte områdene og ha kunnskaper om den naturlige variasjon i vannkvalitet med vekt på hydrologiske årsaker, og den derav følgende usikkerhet i målte og beregnede effekter av forurensningskilder og mulige tiltak.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, ekskursjon, studentforedrag, enkle øvelser.
Læringsstøtte:
Individuell veiledning og diskusjon etter behov. Også bruk av e-post og Fronter.
Pensum:
Rapporter, artikler, lærebøker og skriftlig utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200, VANN210, VANN220.
Anbefalte forkunnskaper:
JORD201, JORD250
Obligatorisk aktivitet:
En til to utferder, studentforedrag, oppgaver.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave med presentasjon teller 40%. Muntlig eksamen teller 60%. Begge deler av eksamen må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor på evaluering av studieopplegg og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser: til sammen 64 timer med hovedvekt på forelesninger. Seminar: Studentpresentasjon av semesteroppgave, 0,5 time per student. Utferd: 1 dag.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått