Course code VANN300

VANN300 Vannforurensning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Nils-Otto Kitterød, Leif Ståle Haaland, Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: M-MILJØ, M-NF, M-ECOL.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er en videreføring av vannemner på bachelor nivå og omhandler forurensing og prosesser i ferskvann (innsjøer) i forbindelse med eutrofiering, erosjon, forsuring, miljøgifter, landbruks- og vegavrenning. Bidraget fra menneskeskapte kilder blir vurdert opp i mot naturlige prosesser og dynamikk i terrestriske og limniske systemer (klima, lys, temperatur, naturlig organisk materiale mm). Respons på forurensing i overflatevann er tett koblet opp imot hydrologiske prosesser. I emnet presenteres en nedbørs-avrenningsmodell som er relevant for vannkvalitet. Emnet består av forelesninger, gruppepresentasjoner og utferder. Gruppepresentasjonene er koblet mot tema som behandles på utferdene. Utferdene går til: 1) Øvre deler av Haldenvassdraget (obligatorisk) og 2) NVE (relevante tema obligatorisk for avsluttende eksamen).
Læringsutbytte:

Etter avsluttet emne skal kandidaten:

Ha oppdatert og god innsikt i aktuelle forurensingstyper og prosesser i ferskvann (innsjøer)

Kunne vurdere årsaker til vannforurensing og forstå sammenhenger mellom forurensningskilder og respons i ferskvann

Kunne skille menneskeskapte og naturlige kilder til næringsstoffer, forsuring, tungmetaller mm i ferskvann

Kunne koble hydrologiske prosesser og vannkvalitet i innsjøer som ledd i en helhetlig vurdering av forurensing på nedbørsfeltnivå

Ha kunnskaper om naturlige variasjoner i vannkvalitet og usikkerhet i målte og beregnede effekter av forurensningskilder og mulige tiltak

Kunne bidra til vannforskning og en kunnskapsbasert og framtidsrettet vannforvaltning

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, ekskursjon, studentforedrag.
Læringsstøtte:
Individuell veiledning og diskusjon etter behov. Også bruk av e-post og Canvas.
Pensum:
Rapporter, artikler, lærebøker og skriftlig utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN210 og VANN211 eller VANN200.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN220, JORD200, JORD210
Obligatorisk aktivitet:
En til to utferder, studentforedrag, oppgaver.
Vurderingsordning:

Muntlig eksamen teller 100%.

Karakter A-E / Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor på evaluering av studieopplegg og muntlig eksamen.
Merknader:
Emnet undervises på engelsk ved forespørsel
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 44 timer.   Studentpresentasjoner 6 timer. Utferd: 2 dager.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer