VANN300 Vannforurensning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Gunnhild Riise

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:25. Se merknad!

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet er en videreføring av vannemner på bachelor nivå og omhandler forurensing og prosesser i ferskvann (innsjøer) i forbindelse med eutrofiering, erosjon, forsuring, miljøgifter, landbruks- og vegavrenning. Bidraget fra menneskeskapte kilder blir vurdert opp i mot naturlige prosesser og dynamikk i terrestriske og limniske systemer (klima, lys, temperatur, naturlig organisk materiale mm). Respons på forurensing i overflatevann er tett koblet opp imot hydrologiske prosesser. I emnet presenteres en nedbørs-avrenningsmodell som er relevant for vannkvalitet. Emnet består av forelesninger, gruppepresentasjoner og utferder. Gruppepresentasjonene er koblet mot tema som behandles på utferdene. Utferdene går til: 1) Øvre deler av Haldenvassdraget (obligatorisk) og 2) NVE (relevante tema obligatorisk for avsluttende eksamen).

Dette lærer du

Etter avsluttet emne skal kandidaten:

Ha oppdatert og god innsikt i aktuelle forurensingstyper og prosesser i ferskvann (innsjøer)

Kunne vurdere årsaker til vannforurensing og forstå sammenhenger mellom forurensningskilder og respons i ferskvann

Kunne skille menneskeskapte og naturlige kilder til næringsstoffer, forsuring, tungmetaller mm i ferskvann

Kunne koble hydrologiske prosesser og vannkvalitet i innsjøer som ledd i en helhetlig vurdering av forurensing på nedbørsfeltnivå

Ha kunnskaper om naturlige variasjoner i vannkvalitet og usikkerhet i målte og beregnede effekter av forurensningskilder og mulige tiltak

Kunne bidra til vannforskning og en kunnskapsbasert og framtidsrettet vannforvaltning

 • Forelesninger, ekskursjon, studentforedrag.
 • Individuell veiledning og diskusjon etter behov. Også bruk av e-post og Canvas.
 • Rapporter, artikler, lærebøker og skriftlig utdelt materiale.
 • VANN210 og VANN211 eller VANN200.
 • Muntlig eksamen teller 100%.

  Karakter A-E / Ikke bestått.  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor på evaluering av studieopplegg og muntlig eksamen.
 • En til to utferder, studentforedrag, oppgaver.
 • Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 31. august. Etter det blir plassene i emnet fordelt.

  Emnet undervises på engelsk ved forespørsel.

 • Forelesninger: 44 timer. Studentpresentasjoner 6 timer. Utferd: 2 dager.
 • M-MILJØ, M-NF, M-ECOL.
 • Realfag