Course code VANN211

VANN211 Limnologiske metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Camilla Hedlund Corneliussen Hagman, Leif Ståle Haaland, Irene Elisabeth Eriksen Dahl, Solfrid Lohne, Johnny Kristiansen, Nils-Otto Kitterød, Thomas Rohrlack, Valentina Zivanovic, Pia Frostad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter som tar master i Miljø og naturressurser m/spesialisering i Limnologi og vannressurser.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesninger, felt- og laboratorieøvelser. Prosesser i ulike typer innsjøer, prinsipper for prøvetaking og analysering av vann- og sedimentprøver gjennomgås. Feltmetodikk: representativ innsamling av vann-, sediment- og biologiske prøver. Målinger i felt (in situ). Laboratoriearbeid: analyser av innsamlet prøvemateriale. Rapportskriving: rapportering av analyseresultater som settes inn i en limnologisk sammenheng. Kritisk vurdering av data innsamlet i felt.
Læringsutbytte:
Etter avsluttet emne skal kandidatene:
  • Ha oversikt over mulige prøvesteder og viktige feltmetoder i innsjøer
  • Kunne gjennomføre viktige fysiske, kjemiske og biologiske analyser av ferskvann
  • Kunne vurdere sammenhengen mellom viktige prosesser i innsjøer på grunnlag limnologiske data og informasjon om nedbørfeltet
  • Kunne foreta representativ prøvetaking og kjenne måleusikkerhet ved limnologiske feltundersøkelser.
  • Forstå at ferskvann er en sårbar ressurs, og at kunnskapsbasert forvaltning er et grunnlag for at vannkvaliteten ikke skal forringes med hensyn på biologisk mangfold og fysisk/kjemiske egenskaper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger om grunnleggende felt- og laboratoriemetodikk i ferskvann. Feltarbeid hvor studentene får erfaring med ulike prøvetakingsmetoder, in situ målinger som benyttes i limnologiske undersøkelser, vannføringsmålinger, samt kunnskaper om usikkerhet knyttet til vannprøvetaking. Feltarbeid i ulike typer innsjøer med forskjellig arealbruk i nedbørsfeltet. Laboratorieanalyser av innsamlet prøvemateriale (vann- og sedimentprøver). Sluttrapportering hvor feltobservasjoner og analyseresultater framstilles og settes inn i en limnologisk sammenheng.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning gis i hele undervisningsperioden av fagpersoner innen limnologi og hydrologi samt laboratoriepersonell.
Pensum:
Deles ut på forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200, VANN210, VANN220.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM240.
Vurderingsordning:

Både deltakelse på felt- og laboratorieaktiviteter samt rapportskrivning må være bestått for at studentene skal bestå emne. Studentene evalueres underveis ved deltakelse på felt- og laboratoriearbeid. Videre vil studentene evalueres ved at de gruppevis sammenfatter resultatene sine i en rapport.

Samlet vurdering: Rapport teller 50% og deltagelse i felt og laboratorieaktiviteter teller 50%. Alle deler må være bestått. Karakter Bestått / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor involveres i revidering/ evaluering og kvalitetsikring av emnet samt bruk av pedagogiske virkemidler.
Merknader:
Påmelding (søknad) til undervisning i Studentweb innen 1. april. Lokalt opptak til emnet gjøres etter frist for påmelding.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 ukers varighet med: forelesninger: 12 timer, feltarbeid: 3-4 dager, laboratoriearbeid: 5-6 dager, rapportskrivning: 5-7 dager.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått