Course code VANN211

VANN211 Limnologiske metoder

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Magdalena Izabela Rygalska, Leif Ståle Haaland, Irene Elisabeth Eriksen Dahl, Leif Vidar Jakobsen, Solfrid Lohne, Pål Brettum, Johnny Kristiansen, Nils-Otto Kitterød, Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min. 5, maks 15 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter som tar master i Miljø og naturressurser m/spesialisering i Limnologi og vannressurser.
Emnets innhold:
Forelesninger: innledning om prosesser i ulike typer innsjøer. Gjennomgang av prinsipper for prøvetaking og analysering av vann og sedimentprøver. Feltmetodikk: representativ innsamling av vann-, sediment- og biologiske prøver. Målinger i felt (in situ). Laboratoriearbeid: analyser av innsamlet prøvemateriale. Rapportskriving: kritisk vurdering av data innsamlet i felt. Rapportering av analyseresultater som settes inn i en limnologisk sammenheng.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære feltarbeid, prøvetaking og viktige fysiske og kjemiske metoder for å kunne kvantifisere betydningen av sentrale limnologiske prosesser i elver og innsjøer. Kunnskap om sammenhengen mellom fysiske, kjemiske og biologiske analysedata og prosesser i en innsjø. Representativ prøvetaking, analysering og måleusikkerhet knyttet til limnologiske undersøkelser. Skal kunne utføre feltarbeid og fysiske/kjemiske analyser i forbindelse med ferskvannsundersøkelser. Forstå at ferskvann er en sårbar ressurs som må forvaltes riktig for at vannkvaliteten ikke forringes med hensyn på biologisk mangfold og fysisk/kjemiske egenskaper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger brukes til innledninger om temaer som gjennomgås i felt og på laboratoriet. Feltarbeid anvendes for at studentene selv skal få erfaring med ulike prøvetakingsmetoder og in situ målinger som benyttes i limnologiske undersøkelser, og for å forstå usikkerhet knyttet til vannprøvetaking. Feltarbeid vil foregå i ulike typer innsjøer med forskjellige aktiviteter i nedslagsfeltet. Laboratoriearbeid anvendes for at studentene skal lære å analysere vann og sedimentprøver. Rapportskriving anvendes for at studentene skal lære å dokumentere analyseresultatene samt å sette resultatene inn i en limnologisk sammenheng.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning gis i hele undervisningsperioden av fagpersoner innen limnologi og hydrologi samt laboratoriepersonell.
Pensum:
Deles ut på forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200, VANN210, VANN220.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM240.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Både deltakelse på felt- og laboratorieaktiviteter samt rapportskrivning må være bestått for at studentene skal bestå emne. Studentene evalueres underveis ved deltakelse på felt- og laboratoriearbeid. Videre vil studentene evalueres ved at de gruppevis sammenfatter resultatene sine i en rapport. Rapport teller 50% og deltagelse i felt og laboratorieaktiviteter teller 50%. Alle deler må være bestått
Sensor:
Sensor involveres i revidering/ evaluering av emnet, samt evaluering av sluttrapport.
Merknader:
Påmelding (søknad) til undervisning i Studentweb innen 1. april. Lokalt opptak til emnet gjøres etter frist for påmelding.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 ukers varighet med: forelesninger: 12 timer, feltarbeid: 3-4 dager, laboratoriearbeid: 5-6 dager, rapportskrivning: 5-7 dager.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått