Course code VANN211

VANN211 Limnologiske metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Leif Ståle Haaland, Irene Elisabeth Eriksen Dahl, Leif Vidar Jakobsen, Solfrid Lohne, Pål Brettum, Johnny Kristiansen, Nils-Otto Kitterød, Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Min. 5, maks 10 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Studenter som tar master i Miljø og naturressurser m/spesialisering i Limnologi og vannressurser.</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger: innledning om prosesser i ulike typer innsjøer. Gjennomgang av prinsipper for prøvetaking og analysering av vann og sedimentprøver. Feltmetodikk: representativ innsamling av vann-, sediment- og biologiske prøver. Målinger i felt (in situ). Laboratoriearbeid: analyser av innsamlet prøvemateriale. Rapportskriving: kritisk vurdering av data innsamlet i felt. Rapportering av analyseresultater som settes inn i en limnologisk sammenheng.

Læringsutbytte:

Studentene skal lære feltarbeid, prøvetaking og viktige fysiske og kjemiske metoder for å kunne kvantifisere betydningen av sentrale limnologiske prosesser i elver og innsjøer. Kunnskap om sammenhengen mellom fysiske, kjemiske og biologiske analysedata og prosesser i en innsjø. Representativ prøvetaking, analysering og måleusikkerhet knyttet til limnologiske undersøkelser. Skal kunne utføre feltarbeid og fysiske/kjemiske analyser i forbindelse med ferskvannsundersøkelser. Forstå at ferskvann er en sårbar ressurs som må forvaltes riktig for at vannkvaliteten ikke forringes med hensyn på biologisk mangfold og fysisk/kjemiske egenskaper.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger brukes til innledninger om temaer som gjennomgås i felt og på laboratoriet. Feltarbeid anvendes for at studentene selv skal få erfaring med ulike prøvetakingsmetoder og in situ målinger som benyttes i limnologiske undersøkelser, og for å forstå usikkerhet knyttet til vannprøvetaking. Feltarbeid vil foregå i ulike typer innsjøer med forskjellige aktiviteter i nedslagsfeltet. Laboratoriearbeid anvendes for at studentene skal lære å analysere vann og sedimentprøver. Rapportskriving anvendes for at studentene skal lære å dokumentere analyseresultatene samt å sette resultatene inn i en limnologisk sammenheng.

Læringsstøtte:

Faglig veiledning gis i hele undervisningsperioden av fagpersoner innen limnologi og hydrologi samt laboratoriepersonell.

Pensum:

Deles ut på forelesningene.

Forutsatte forkunnskaper:

VANN200, VANN210, VANN220.

Anbefalte forkunnskaper:

KJM240.

Obligatorisk aktivitet:

-

Vurderingsordning:

Både deltakelse på felt- og laboratorieaktiviteter samt rapportskrivning må være bestått for at studentene skal bestå emne. Studentene evalueres underveis ved deltakelse på felt- og laboratoriearbeid. Videre vil studentene evalueres ved at de gruppevis sammenfatter resultatene sine i en rapport. Rapport teller 50% og deltagelse i felt og laboratorieaktiviteter teller 50%. Alle deler må være bestått

Sensor:
Sensor involveres i revidering/ evaluering av emnet, samt evaluering av sluttrapport.
Merknader:

-

Normert arbeidsmengde:

150 timer.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

3 ukers varighet med: forelesninger: 12 timer, feltarbeid: 3-4 dager, laboratoriearbeid: 5-6 dager, rapportskrivning: 5-7 dager.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått