Detaljer om emnet VANN211

VANN211 Limnologiske metoder

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Johnny Kristiansen, Nils-Otto Kitterød, Pål Brettum, Leif Vidar Jakobsen, Irene Elisabeth Eriksen Dahl, Solfrid Lohne, Leif Ståle Haaland, Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Min. 5, maks 10 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Studenter som tar master i Miljø og naturressurser m/spesialisering i Limnologi og vannressurser.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Emnets innhold:

Forelesninger: innledning om prosesser i ulike typer innsjøer. Gjennomgang av prinsipper for prøvetaking og analysering av vann og sedimentprøver. Feltmetodikk: representativ innsamling av vann-, sediment- og biologiske prøver. Målinger i felt (in situ). Laboratoriearbeid: analyser av innsamlet prøvemateriale. Rapportskriving: kritisk vurdering av data innsamlet i felt. Rapportering av analyseresultater som settes inn i en limnologisk sammenheng.

Læringsutbytte:

Studentene skal lære feltarbeid, prøvetaking og viktige fysiske og kjemiske metoder for å kunne kvantifisere betydningen av sentrale limnologiske prosesser i elver og innsjøer. Kunnskap om sammenhengen mellom fysiske, kjemiske og biologiske analysedata og prosesser i en innsjø. Representativ prøvetaking, analysering og måleusikkerhet knyttet til limnologiske undersøkelser. Skal kunne utføre feltarbeid og fysiske/kjemiske analyser i forbindelse med ferskvannsundersøkelser. Forstå at ferskvann er en sårbar ressurs som må forvaltes riktig for at vannkvaliteten ikke forringes med hensyn på biologisk mangfold og fysisk/kjemiske egenskaper.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger brukes til innledninger om temaer som gjennomgås i felt og på laboratoriet. Feltarbeid anvendes for at studentene selv skal få erfaring med ulike prøvetakingsmetoder og in situ målinger som benyttes i limnologiske undersøkelser, og for å forstå usikkerhet knyttet til vannprøvetaking. Feltarbeid vil foregå i ulike typer innsjøer med forskjellige aktiviteter i nedslagsfeltet. Laboratoriearbeid anvendes for at studentene skal lære å analysere vann og sedimentprøver. Rapportskriving anvendes for at studentene skal lære å dokumentere analyseresultatene samt å sette resultatene inn i en limnologisk sammenheng.

Læringsstøtte:

Faglig veiledning gis i hele undervisningsperioden av fagpersoner innen limnologi og hydrologi samt laboratoriepersonell.

Pensum:

Deles ut på forelesningene.

Forutsatte forkunnskaper:

VANN200, VANN210, VANN220.

Anbefalte forkunnskaper:

KJM240.

Obligatorisk aktivitet:

-

Vurderingsordning:

Både deltakelse på felt- og laboratorieaktiviteter samt rapportskrivning må være bestått for at studentene skal bestå emne. Studentene evalueres underveis ved deltakelse på felt- og laboratoriearbeid. Videre vil studentene evalueres ved at de gruppevis sammenfatter resultatene sine i en rapport. Rapport teller 50% og deltagelse i felt og laboratorieaktiviteter teller 50%. Alle deler må være bestått

Sensor:
Sensor involveres i revidering/ evaluering av emnet, samt evaluering av sluttrapport.
Merknader:

-

Normert arbeidsmengde:

150 timer.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

3 ukers varighet med: forelesninger: 12 timer, feltarbeid: 3-4 dager, laboratoriearbeid: 5-6 dager, rapportskrivning: 5-7 dager.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått