Course code VANN211

VANN211 Limnologiske metoder

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gunnhild Riise
Medvirkende: Camilla Hedlund Corneliussen Hagman, Magdalena Izabela Rygalska, Leif Ståle Haaland, Irene Elisabeth Eriksen Dahl, Leif Vidar Jakobsen, Solfrid Lohne, Johnny Kristiansen, Nils-Otto Kitterød, Thomas Rohrlack, Valentina Zivanovic, Pia Frostad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Studenter som tar master i Miljø og naturressurser m/spesialisering i Limnologi og vannressurser.
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesninger, felt- og laboratorieøvelser. Prosesser i ulike typer innsjøer, prinsipper for prøvetaking og analysering av vann- og sedimentprøver gjennomgås. Feltmetodikk: representativ innsamling av vann-, sediment- og biologiske prøver. Målinger i felt (in situ). Laboratoriearbeid: analyser av innsamlet prøvemateriale. Rapportskriving: rapportering av analyseresultater som settes inn i en limnologisk sammenheng. Kritisk vurdering av data innsamlet i felt.
Læringsutbytte:
Etter avsluttet emne skal kandidatene:
  • Ha oversikt over mulige prøvesteder og viktige feltmetoder i innsjøer
  • Kunne gjennomføre viktige fysiske, kjemiske og biologiske analyser av ferskvann
  • Kunne vurdere sammenhengen mellom viktige prosesser i innsjøer på grunnlag limnologiske data og informasjon om nedbørfeltet
  • Kunne foreta representativ prøvetaking og kjenne måleusikkerhet ved limnologiske feltundersøkelser.
  • Forstå at ferskvann er en sårbar ressurs, og at kunnskapsbasert forvaltning er et grunnlag for at vannkvaliteten ikke skal forringes med hensyn på biologisk mangfold og fysisk/kjemiske egenskaper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger om grunnleggende felt- og laboratoriemetodikk i ferskvann. Feltarbeid hvor studentene får erfaring med ulike prøvetakingsmetoder, in situ målinger som benyttes i limnologiske undersøkelser, vannføringsmålinger, samt kunnskaper om usikkerhet knyttet til vannprøvetaking. Feltarbeid i ulike typer innsjøer med forskjellig arealbruk i nedbørsfeltet. Laboratorieanalyser av innsamlet prøvemateriale (vann- og sedimentprøver). Sluttrapportering hvor feltobservasjoner og analyseresultater framstilles og settes inn i en limnologisk sammenheng.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning gis i hele undervisningsperioden av fagpersoner innen limnologi og hydrologi samt laboratoriepersonell.
Pensum:
Deles ut på forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
VANN200, VANN210, VANN220.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM240.
Vurderingsordning:

Både deltakelse på felt- og laboratorieaktiviteter samt rapportskrivning må være bestått for at studentene skal bestå emne. Studentene evalueres underveis ved deltakelse på felt- og laboratoriearbeid. Videre vil studentene evalueres ved at de gruppevis sammenfatter resultatene sine i en rapport.

Samlet vurdering: Rapport teller 50% og deltagelse i felt og laboratorieaktiviteter teller 50%. Alle deler må være bestått. Karakter Bestått / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor involveres i revidering/ evaluering og kvalitetsikring av emnet samt bruk av pedagogiske virkemidler.
Merknader:
Påmelding (søknad) til undervisning i Studentweb innen 1. april. Lokalt opptak til emnet gjøres etter frist for påmelding.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 ukers varighet med: forelesninger: 12 timer, feltarbeid: 3-4 dager, laboratoriearbeid: 5-6 dager, rapportskrivning: 5-7 dager.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått