VANN211 Limnologiske metoder

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Gunnhild Riise

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:15. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Emnet omfatter forelesninger, felt- og laboratorieøvelser. Prosesser i ulike typer innsjøer, prinsipper for prøvetaking og analysering av vann- og sedimentprøver gjennomgås. Feltmetodikk: representativ innsamling av vann-, sediment- og biologiske prøver. Målinger i felt (in situ). Laboratoriearbeid: analyser av innsamlet prøvemateriale. Rapportskriving: rapportering av analyseresultater som settes inn i en limnologisk sammenheng. Kritisk vurdering av data innsamlet i felt.

Dette lærer du

Etter avsluttet emne skal kandidatene:

 • Ha oversikt over mulige prøvesteder og viktige feltmetoder i innsjøer
 • Kunne gjennomføre viktige fysiske, kjemiske og biologiske analyser av ferskvann
 • Kunne vurdere sammenhengen mellom viktige prosesser i innsjøer på grunnlag limnologiske data og informasjon om nedbørfeltet
 • Kunne foreta representativ prøvetaking og kjenne måleusikkerhet ved limnologiske feltundersøkelser.
 • Forstå at ferskvann er en sårbar ressurs, og at kunnskapsbasert forvaltning er et grunnlag for at vannkvaliteten ikke skal forringes med hensyn på biologisk mangfold og fysisk/kjemiske egenskaper.
 • Forelesninger om grunnleggende felt- og laboratoriemetodikk i ferskvann. Feltarbeid, hvor studentene får erfaring med ulike prøvetakingsmetoder, in situ målinger som benyttes i limnologiske undersøkelser, vannføringsmålinger, samt kunnskaper om usikkerhet knyttet til vannprøvetaking. Feltarbeid i ulike typer innsjøer med forskjellig arealbruk i nedbørsfeltet. Laboratorieanalyser av innsamlet prøvemateriale (vann- og sedimentprøver). Sluttrapportering hvor feltobservasjoner og analyseresultater framstilles og settes inn i en limnologisk sammenheng.
 • Faglig veiledning gis i hele undervisningsperioden av fagpersoner innen limnologi og hydrologi samt laboratoriepersonell.
 • Deles ut på forelesningene.
 • VANN200
 • Både deltakelse på felt- og laboratorieaktiviteter samt rapportskrivning må være bestått for at studentene skal bestå emne. Studentene evalueres underveis ved deltakelse på felt- og laboratoriearbeid. Videre vil studentene evalueres ved at de gruppevis sammenfatter resultatene sine i en rapport.

  Samlet vurdering: Rapport teller 50% og deltagelse i felt og laboratorieaktiviteter teller 50%. Alle deler må være bestått. Karakter Bestått / Ikke bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar i vurderingen av selve opplegget for bedømmelse av studentenes prestasjoner i emnet.
 • Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 1. april. Etter det blir plassene i emnet fordelt.
 • 3 ukers varighet med: forelesninger: 12 timer, feltarbeid: 3-4 dager, laboratoriearbeid: 5-6 dager, rapportskrivning: 5-7 dager.
 • M-MILJØ
 • VANN210 eller tilsvarende