Course code VANN200

Emneansvarlige: Nils-Otto Kitterød
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I emnet studerer vi det hydrologiske kretsløpet og vannets egenskaper med eksempler fra nedbørsfeltskala til regional- og global skala. Vi tar for oss de viktigste hydrologiske prosessene (nedbør, fordampning, markvann, grunnvann og avrenning) og hvordan disse prosessene kan beskrives, måles og kvantifiseres. Det blir lagt vekt på praktiske eksempler og hvordan tilgjengelige data kan benyttes for å gjøre enkle beregninger av vannbalansen. Grunnleggende trekk ved vannets kjemiske karakter og hvordan sammensetningen endres i nedbørsfeltet vil også bli behandlet. Canvas brukes som kommunikasjonsplattform. MATLAB benyttes som verktøy for å analysere hydrologiske data.
Læringsutbytte:

Kandidater som fullfører innføringskurset i hydrologi, skal ha følgende læringsutbytte:

A) Kunnskap

Studentene skal kunne beskrive vannets kretsløp, og de viktigste elementene i den globale energibalansen. Etter kurset skal studentene kunne beskrive grunnleggende hydrologiske prosesser, gjøre datafangst, og utføre enkle beregninger. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap i fysisk oseanografi. Denne delen av kurset er obligatorisk for studenter som tar lektorutdanning i realfag med undervisnings­kompetanse i naturfag i videregående skole.

B) Ferdigheter

Studentene skal ha ferdigheter til å gjøre enkle beregninger av vannbalansen med dataeksempler fra fastlands Norge. De skal ha utført beregninger av arealnedbør, snøsmelting og evapotranspirasjon.

C) Generell kompetanse

Studentene skal ha generell kunnskap om betydningen av vannets kretsløp for klimaet, hvordan de ulike prosessene i vannets kretsløp kan observeres og beregnes

Læringsaktiviteter:
Selvstudium, forelesninger, regneøvelser i datalab (obligatoriske innleveringer), gruppearbeid, deltagelse på ekskursjon (obligatorisk) med innlevering av skriftlig ekskursjonsrapport (obligatorisk innlevering).
Læringsstøtte:
Canvas, gruppeundervisning og forelesninger.
Pensum:
Pensum er forelesninger, regneøvelser og utvalgte temaer i en lærebok. Støttelitteratur blir gjort tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
GEO100, JORD101.
Anbefalte forkunnskaper:
FYS100, FYS161.
Obligatorisk aktivitet:
(1) Skriftlig besvarelse av tre regneøvelser. (2) Ekskursjon og ekskursjonsrapport.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 timer). Karakterskala A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Sensor evaluerer kursopplegget og eksamenssvarene ved slutteksamen.
Merknader:
VANN200 omhandler vannmengder og vannkvalitet - fysisk og kjemisk. Elementære kunnskaper i matematikk og informatikk er en fordel, men ingen forutsetning for å ta kurset. Det samme gjelder fag som kjemi, fysikk, meteorologi, geologi og jordlære.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvelser, eksursjon, studentpresentasjoner samt egeninnsats, tilsammen 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesinger: ca. 50 timer. Øvelser: 18 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer