Course code VANN200

Emneansvarlige: Nils-Otto Kitterød
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter.


Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MINA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

I kurset studerer vi det hydrologiske kretsløpet og vannets egenskaper med eksempler fra liten- (nedbørsfelt) skala til regional- og global skala. Vi tar for oss de viktigste hydrologiske prosessene (nedbør, fordampning, markvann, grunnvann og avrenning) og hvordan disse prosessene kan beskrives, måles og kvantifiseres. Det blir lagt vekt på praktiske eksempler og hvordan tilgjengelige data kan benyttes for å gjøre enkle beregninger av vannbalansen. Grunnleggende trekk ved vannets kjemiske karakter og hvordan sammensetningen endres i nedbørsfeltet vil også bli behandlet. Fronter brukes som kommunikasjonsplattform. MATLAB benyttes for å gjennomgå øvelsene.


Læringsutbytte:

Etter kurset skal studentene: (1) ha en bred oversikt over hydrologi som vitenskap og hvordan vannressursene er fordelt globalt og nasjonalt, (2) kunne kvantifisere gjennomsnitlig vannbalanse i et nedbørsfeltet i Norge ut fra tilgjenglige data , (3) angi hvordan de ulike delene av det hydrologiske kretsløpet kan måles, (4) kunne identifisere de største usikkerhetene, (5) gi kvalitative beskrivelser av vannets kjemiske sammensetning, (6) forstå de grunnleggende fysiske og matematiske prinsippene for å kvantifisering det hydrologiske kretsløpet, (7) ha fått valgfri innføring i deskriptiv oseanografi. 
 


Læringsaktiviteter:

Selvstudium, forelesninger, regneøvelser i datalab (obligatoriske innleveringer), gruppearbeid (frivillig), deltagelse på ekskursjon (obligatorisk) med innlevering av skriftlig ekskursjonsrapport (obligatorisk innlevering).


Læringsstøtte:

Fronter eller direkte kontakt.


Pensum:

Pensum er forelesninger, regneøvelser og utvalgte temaer i en lærebok. Støttelitteratur blir gjort tilgjengelig på Fronter.


Forutsatte forkunnskaper:

GEO100, JORD101.


Anbefalte forkunnskaper:

FYS100, FYS161.


Obligatorisk aktivitet:

(1) Skriftlig besvarelse av tre regneøvelser. (2) Ekskursjon og ekskursjonsrapport.


Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen (3,5 timer).


Sensor:

Sensor evaluerer kursopplegget og eksamenssvarene ved slutteksamen.


Merknader:

VANN200 omhandler vannmengder og vannkvalitet - fysisk og kjemisk. Elementære kunnskaper i matematikk og informatikk er en fordel, men ingen forutsetning for å ta kurset. Det samme gjelder fag som kjemi, fysikk, meteorologi, geologi og jordlære.


Normert arbeidsmengde:

Forelesninger, øvelser, eksursjon, studentpresentasjoner samt egeninnsats, tilsammen ca. 300 timer.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:

-


Undervisningstid:

Forelesinger: ca. 50 timer. Øvelser: 18 timer.


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått