VANN200 Hydrologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Nils-Otto Kitterød

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger, øvelser, eksursjon, studentpresentasjoner samt egeninnsats, tilsammen 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

I emnet studerer vi det hydrologiske kretsløpet og vannets egenskaper med eksempler fra nedbørsfeltskala til regional- og global skala. Vi tar for oss de viktigste hydrologiske prosessene (nedbør, fordampning, markvann, grunnvann og avrenning) og hvordan disse prosessene kan beskrives, måles og kvantifiseres. Det blir lagt vekt på praktiske eksempler og hvordan tilgjengelige data kan benyttes for å gjøre enkle beregninger av vannbalansen. Grunnleggende trekk ved vannets kjemiske karakter og hvordan sammensetningen endres i nedbørsfeltet vil også bli behandlet. Canvas brukes som kommunikasjonsplattform. MATLAB benyttes som verktøy for å analysere hydrologiske data.

Dette lærer du

Kandidater som fullfører innføringskurset i hydrologi, skal ha følgende læringsutbytte:

A) Kunnskap

Studentene skal kunne beskrive vannets kretsløp, og de viktigste elementene i den globale energibalansen. Etter kurset skal studentene kunne beskrive grunnleggende hydrologiske prosesser, gjøre datafangst, og utføre enkle beregninger. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap i fysisk oseanografi. Denne delen av kurset er obligatorisk for studenter som tar lektorutdanning i realfag med undervisnings­kompetanse i geofag i videregående skole.

B) Ferdigheter

Studentene skal ha ferdigheter til å gjøre enkle beregninger av vannbalansen med dataeksempler fra fastlands Norge. De skal ha utført beregninger av arealnedbør, snøsmelting og evapotranspirasjon.

C) Generell kompetanse

Studentene skal ha generell kunnskap om betydningen av vannets kretsløp for klimaet, hvordan de ulike prosessene i vannets kretsløp kan observeres og beregnes

 • Selvstudium, forelesninger, regneøvelser i datalab (obligatoriske innleveringer), gruppearbeid, deltagelse på ekskursjon (obligatorisk) med innlevering av skriftlig ekskursjonsrapport (obligatorisk innlevering).
 • Canvas, gruppeundervisning og forelesninger.
 • Pensum er forelesninger, regneøvelser og utvalgte temaer i en lærebok. Støttelitteratur blir gjort tilgjengelig i Canvas.
 • GEO100, JORD100.
 • Skriftlig eksamen (3,5 timer). Karakterskala A-E / Ikke bestått.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor evaluerer kursopplegget og eksamenssvarene ved slutteksamen.
 • (1) Skriftlig besvarelse av tre regneøvelser. (2) Ekskursjon og ekskursjonsrapport.
 • VANN200 omhandler vannmengder og vannkvalitet - fysisk og kjemisk. Elementære kunnskaper i matematikk og informatikk er en fordel, men ingen forutsetning for å ta kurset. Det samme gjelder fag som kjemi, fysikk, meteorologi, geologi og jordlære.
 • Forelesinger: ca. 50 timer. Øvelser: 18 timer.
 • Realfag