TPS200 Innføring i fluidmekanikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Vegard Nilsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 10 studiepoeng må det påregnes totalt ca. 250 timers arbeid.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Fluiders mekaniske egenskaper. Fluider i ro og likevekt (hydrostatikk). Kinematisk beskrivelse av fluidbevegelse. Eulers likning og Bernoullis likning for friksjonsfri strømning. Reynolds transportteorem. Kontinuitetsligningen, impulsligningen og energiligningen på integralform. Grensesjikt (enkelt). Stasjonær strømning av inkompressibel væske i rør og åpne kanaler, inkludert energitap. Dimensjonsanalyse, Buckinghams pi-teorem, similaritetslover. Løft- og dragkrefter på objekter. Glimt av ideell, friksjonsfri strømning, Navier-Stokes likninger og CFD. Laboratorieøvelser illustrerer viktige strømningsfenomener.

Dette lærer du

Studentene skal kunne forstå og beskrive prinsippene i fluidmekanikken og anvende disse til å løse praktiske problemer. Studentene skal kunne anvende grunnleggende fysiske lover - primært på kontrollvolumform - for et fluid i bevegelse, og ut fra dette gi en matematisk beskrivelse av enklere strømningsfenomener. Dette skal kunne brukes til å løse problemer knyttet til væskestrøm i rør og kanaler. Studentene skal kunne utføre praktiske forsøk knyttet til væsker i bevegelse.
 • Forelesninger, regneøvelser med øvingslærer, laboratorieøvelser og obligatoriske innleveringsoppgaver.
 • Studentene vil etter avtale kunne treffe lærer utenom undervisningstiden.
 • Elger et al. (2022): Engineering Fluid Mechanics - SI Version. 12. utgave. Wiley. Kapittel 1 - 10, 14 - 15.
 • FYS101, MATH111, MATH112 og MATH113
 • Én skriftlig eksamen (3,5 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • (1) Deltakelse ved 12 laboratorieøvelser i løpet av 8 uker og innlevering av en enkel rapport for hver øvelse. Laboratoriearbeidet og rapportskrivingen foregår gruppevis. (2) Én eller to obligatoriske innleveringsoppgaver.
 • Forelesninger: 2x2 timer per uke i 13 uker = 52 timer. Regneøvelser: 1x2 timer per uke i 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvelser: 1x2 timer per uke i 8 uker = 16 timer.
 • Realfag