Course code TPS200

TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Vegard Nilsen
Medvirkende: Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Fluiders mekaniske egenskaper. Fluider i ro og likevekt (hydrostatikk). Kinematisk beskrivelse av fluidbevegelse. Eulers likning og Bernoullis likning for friksjonsfri strømning. Reynolds transportteorem. Kontinuitetsligningen, impulsligningen og energiligningen på integralform. Grensesjikt (enkelt). Stasjonær strømning av inkompressibel væske i rør og åpne kanaler, inkludert energitap. Dimensjonsanalyse, Buckinghams pi-teorem, similaritetslover. Løft- og dragkrefter på objekter. Glimt av ideell, friksjonsfri strømning, Navier-Stokes likninger og CFD. Laboratorieøvelser illustrerer viktige strømningsfenomener.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå og beskrive prinsippene i fluidmekanikken og anvende disse til å løse praktiske problemer. Studentene skal kunne anvende grunnleggende fysiske lover - primært på kontrollvolumform - for et fluid i bevegelse, og ut fra dette gi en matematisk beskrivelse av enklere strømningsfenomener. Dette skal kunne brukes til å løse problemer knyttet til væskestrøm i rør og kanaler. Studentene skal kunne utføre praktiske forsøk knyttet til væsker i bevegelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser med øvingslærer, laboratorieøvelser og obligatoriske innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
Studentene vil etter avtale kunne treffe lærer utenom undervisningstiden.
Pensum:
Elger et al. (2016): Engineering Fluid Mechanics - International Student Version. 11. utgave. Wiley. Kapittel 1 - 11, 15 - 16.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, MATH111, MATH112 og MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
FYS102, FYS110
Obligatorisk aktivitet:
(1) Deltakelse ved 12 laboratorieøvelser i løpet av 8 uker og innlevering av en enkel rapport for hver øvelse. Laboratoriearbeidet og rapportskrivingen foregår gruppevis. (2) Én eller to obligatoriske innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Én skriftlig eksamen (3,5 timer).
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det påregnes totalt ca. 250 timers arbeid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2x2 timer per uke i 13 uker = 52 timer. Regneøvelser: 1x2 timer per uke i 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvelser: 1x2 timer per uke i 8 uker = 16 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer