TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Nils Bjugstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 187,5 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. Da enkelte prosjektoppgaver bygger på biologiske målinger som først kan utføres i mai, presenteres disse (ca halvparten) i slutten av mai. Alle studenter må være til stede under begge dagene for prosjektpresentasjon.

Om dette emnet

Gjennomgang av arbeidsprinsipper og praktisk utforming av maskiner og redskaper for etablering av nyanlegg, omplanting, gjødsling, kalking, jord- og jordstrukturforbedring, lufting, plantevern, klipping, skjæring og krattfjerning, renhold og avfallshåndtering, transport, snørydding og veivedlikehold. Vektlegging av gode driftstekniske løsninger. Arbeidsmiljø og ergonomi. Organisering og maskinsamarbeid, innkjøp, stell og vedlikehold av maskiner. Demonstrasjoner og øvelser. Drenering og vanning inngår i andre emner.

Dette lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om metoder og utstyr for å etablere nyanlegg, samt stell og pleie av ulike typer eksisterende grøntanlegg som hager, parker, spesialanlegg, idrettsanlegg, og kulturlandskap generelt. Studentene skal også kunne identifisere, vurdere og foreslå ulike former for mekanisering hva angår nyanlegg og pleie, stell og andre tiltak ved drift av grøntanlegg. Studentene skal kunne gå inn som driftsleder i en virksomhet der teknisk utstyr benyttes i forbindelse med grøntanlegg. Når studentene har gjennomgått emnet, skal studenten kunne foreslå og planlegge miljøvennlige og bærekraftige tekniske løsninger for drift av park- og grøntanlegg.
 • Emnet er bygget opp i form av en kombinasjon av forelesninger med aktiv deltakelse fra studentene og egen refleksjon, forløpende obligatoriske oppgaver i forbindelse med disse, obligatoriske øvelser og demonstrasjoner, samt en større prosjektoppgave. Forelesninger og øvelser veksler gjennom vårsemesteret. I slutten av semesteret legger studentene frem prosjektoppgaven for endelig bedømmelse (framføre for de øvrige studentene og for ekstern sensor).
 • Ansvarlig lærer har det meste av undervisningen og er ellers tilgjengelig over e-post for spørsmål og råd.Teknisk personale ved instituttet deltar på øvelser, i tillegg til noen gjesteforelesere innen begrensede områder.
 • Kompendium:

  TMPA220 Park- og grøntanlegg, nyanlegg og skjøtsel, 315 sider (2014). Forfatter: Nils Bjugstad.

  Utdelt materiale. Internett. Forelesningsnotater og øvelsesmateriell.

 • Forutsatte forkunnskaper er JORD160 - Jordlære og GEO100 - Geologi, eller tilsvarende tilegnede kunnskaper.
 • Emnet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Oppgaven presenteres i plenum ovenfor medstudenter, lærere og ekstern sensor for endelig bedømming. Bedømmingen gjøres med utgangspunkt i presentasjonen og kvaliteten på prosjektarbeidet/rapporten. I tillegg kreves at alle øvelser og oppgaver er godkjent. Det kan være opptil 2-3 studenter per prosjektoppgave. Sensor vil stille individuelle spørsmål basert på oppgavene og tidligere øvelser og oppgaver for å avgjøre om den enkelte student har tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse innen emnet. Tilsammen vil dette avgjøre om studenten får karakter bestått/ikke bestått.
 • Ekstern sensor deltar i diskusjoner vedrørende utforming av emneopplegget og ved vurdering av prosjektoppgaver sammen med emneansvarlig. Bedømming av kandidatenes prestasjoner gjøres med utgangpunkt i fastsatte faglige krav og kriterier. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen, følger med sensurarbeidet.
 • Emnet inneholder et antall obligatoriske øvelser og demonstrasjoner der det skal utformes og leveres øvelsesrapporter/journaler for godkjenning. I tillegg må fortlløpende oppgaver tilknyttet forelesninger og pensum godkjennes.
 • Emnet er utviklet spesielt for Landskapsingeniører, Landskapsarkitektur- og Jord- og Plantevitenskapsstudenter. Men teknologistudenter eller andre som har spesiell interesse for park- og anleggsteknikk, og innehar nødvendige forkunnskaper, vil også kunne ha stor nytte av emnet.

  Minimum 10 studenter

 • Forelesninger (krever aktiv deltakelse) med øvelser og hjemmearbeid, ca. 135 timer. Selvstendig prosjektarbeide: ca. 90 timer.
 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på B-LI, M-LA og M-PV

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK