TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Geir Taxth Terjesen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger med hjemmearbeid, 100 timer.

Obligatoriske innleveringer, 150 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet blir gjennomført ved 4 timer forelesning og 2 øvingstimer pr. uke. Kjøretøy med forbrenningsmotor, hybriddrift, elbiler og annet roterende maskineri blir gjennomgått. Forelesningene omfatter blant annet bremseteori, styre- og hjulopphengsgeometri, drivkraftteori, motorteori, og miljøpåvirkninger på miljøet samt teori som omhandler interaksjon mellom motor og drivverk. I tillegg gis en innføring i ekvivalente massetreghetsmomenter, svingningsanalyse og grunnleggende sikkerhetsaspekter og trafikkulykkesetterforskning. Det benyttes også eksterne foredragsholdere fra kjøretøybransjen.

Dette lærer du

Etter gjennomføring av emnet skal studentene kunne dimensjonere drivverk, bremser, hjuloppheng, samt fjæring og dempingssystemer for enkle kjøretøy og maskiner. Studentene skal kjenne til de faktorene som påvirker kjøremotstand og effektbehov, og kunne velge motor og drivverksløsninger slik at krav til ønskede kjøreegenskaper, energiforbruk og miljø blir ivaretatt. Videre skal studentene kunne utføre enkle svingningsanalyser, foreslå egnede tiltak for å redusere svingningsproblematikk og ha fått en innføring i viktige forhold knyttet til maskin- og kjøretøyulykker og trafikkulykkesetterforskning.
 • Kurset er basert på forelesninger, demonstrasjoner og obligatoriske innleveringer. Studentene trenes i å bruke sine forkunnskaper i teknologiske fag til å løse tekniske oppgaver som omfatter flere samvirkende kjøretøy-, motor og drivverkselementer eller viktige komponenter i annet roterende maskineri.
 • Obligatoriske innleveringer følges opp med veiledning. Foreleser er tilgjengelig for støtte via e-post og til angitte kontortider.
 • Terjesen, Geir, 2023: Maskin- og kjøretøydynamikk. Kompendium for kurset TMP310, 1432 Ås, 300 sider (kompendiet er under utarbeidelse).
 • Emnet er tilpasset studenter som har gjennomført de grunnleggende naturvitenskaplige og ingeniørfagene emnene i første halvdel av sivilingeniørstudiet, samt TMP220 - Maskinelementer og effektoverføringssystemer og TBM250-Elementmetoden, eller tilsvarende forkunnskaper fra teknologisk bachelorgradsutdanning fra annet lærested.
 • Skriftelig 3 timers eksamen (A - F). 22 obligatoriske innleveringer skal være forhåndgodkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen skal teste om studenten har tilegnet seg de nødvendige beregningstekniske og konstruksjonstekniske kunnskapene..

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • 22 obligatoriske innleveringer skal være levert og godkjent før studentene kan gå opp til skriftlig eksamen.
 • Emnet er et profilemne som passer for studenter fra 4. studieår, og forutsetter de forutgående emner fra spesialisering innenfor Maskin-, Prosess- og Produktutvikling. Emnet passer også for studenter som har gjennomført bachelor innenfor maskin og konstruksjonsteknikk fra annet lærested.
 • Forelesninger: 50 timer, 4-timer pr. uke.

  Øvingstimer: 30 timer, 2-timer pr.uke

 • Emnet TMP310 tilbys fra og med 2022, og er en videreutvikling og oppgradering av det tidligere kursemnet TMP271, som går ut av emneporteføljen i sin tidligere form fra og med våren 2022. Studenter som har gjennomført emnet TMP271 (10 Stp.) fram til og med våren 2021 kan ikke gjennomføre faget i sin nye form som TMP310, uten å få fradrag for 10 Stp. overlapp med TMP271, eller få godskrevet tidligere avlagte studiepoeng i TMP271 i etterkant som 300-nivå.
 • Realfag