Course code TMP310

TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Geir Taxth Terjesen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-IØ og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet blir gjennomført ved 4 timer forelesning og 2 øvingstimer pr. uke. Kjøretøy med forbrenningsmotor, hybriddrift, elbiler og annet roterende maskineri blir gjennomgått. Forelesningene omfatter blant annet bremseteori, styre- og hjulopphengsgeometri, drivkraftteori, motorteori, og miljøpåvirkninger på miljøet samt teori som omhandler interaksjon mellom motor og drivverk. I tillegg gis en innføring i ekvivalente massetreghetsmomenter, svingningsanalyse og grunnleggende sikkerhetsaspekter og trafikkulykkesetterforskning. Det benyttes også eksterne foredragsholdere fra kjøretøybransjen. 
Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av emnet skal studentene kunne dimensjonere drivverk, bremser, hjuloppheng, samt fjæring og dempingssystemer for enkle kjøretøy og maskiner. Studentene skal kjenne til de faktorene som påvirker kjøremotstand og effektbehov, og kunne velge motor og drivverksløsninger slik at krav til ønskede kjøreegenskaper, energiforbruk og miljø blir ivaretatt. Videre skal studentene kunne utføre enkle svingningsanalyser, foreslå egnede tiltak for å redusere svingningsproblematikk og ha fått en innføring i viktige forhold knyttet til maskin- og kjøretøyulykker og trafikkulykkesetterforskning.
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på forelesninger, demonstrasjoner og obligatoriske innleveringer. Studentene trenes i å bruke sine forkunnskaper i teknologiske fag til å løse tekniske oppgaver som omfatter flere samvirkende kjøretøy-, motor og drivverkselementer eller viktige komponenter i annet roterende maskineri.
Læringsstøtte:
Obligatoriske innleveringerfølges opp med veiledning. Foreleserertilgjengelig forstøtte via e-post og til angitte kontortider.
Pensum:
Terjesen, Geir, 2021: Maskin- og kjøretøydynamikk. Kompendium for kurset TMP300, 1432 Ås, 300 sider (kompendiet er under utarbeidelse).
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er tilpasset studenter som har gjennomført de grunnleggende naturvitenskaplige og ingeniørfagene emnene i første halvdel av sivilingeniørstudiet, samt TMP220 - Maskinelementer og effektoverføringssystemer og TBM250-Elementmetoden, eller tilsvarende forkunnskaper fra teknologisk bachelorgradsutdanning fra annet lærested.
Anbefalte forkunnskaper:
TEL240-Reguleringsteknikk og automasjon, eller tilsvarende forkunnskaper fra annet lærested.
Obligatorisk aktivitet:
22 obligatoriske innleveringer skal være levert og godkjent før studentene kan gå opp til skriftlig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftelig 3 timers eksamen. 22 obligatoriske innleveringer skal være forhåndgodkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen skal teste om studenten har tilegnet seg de nødvendige beregningstekniske og konstruksjonstekniske kunnskapene.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er et profilemne som passer for studenter fra 4. studieår, og forutsetter de forutgående emner fra spesialisering innenfor Maskin-, Prosess- og Produktutvikling. Emnet passer også for studenter som har gjennomført bachelor innenfor maskin og konstruksjonsteknikk fra annet lærested.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med hjemmearbeid, 100 timer.

Obligatoriske innleveringer, 150 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet TMP310 tilbys fra og med 2022, og er en videreutvikling og oppgradering av det tidligere kursemnet TMP271, som går ut av emneporteføljen i sin tidligere form fra og med våren 2022. Studenter som har gjennomført emnet TMP271 (10 Stp.) fram til og med våren 2021 kan ikke gjennomføre faget i sin nye form som TMP300, uten å få fradrag for 10 Stp. overlapp med TMP271, eller få godskrevet tidligere avlagte studiepoeng i TMP271 i etterkant som 300-nivå.
Undervisningstid:

Forelesninger: 50 timer, 4-timer pr. uke.

Øvingstimer: 30 timer, 2-timer pr.uke

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidlerUtdelt kalkulator og formelsamling.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer