Course code TIP300

TIP300 Konsept og produktrealisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jan Kåre Bøe
Medvirkende: Henrik Folke Holmberg, Egil Stemsrud
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <italic>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt. Rangeringskriterier er: 1. Studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan. 2. Studenter på M-MPP og M-IØ-MP. 3. Studenter med høyest studiepoengproduksjon. Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1, vil denne gruppen rangeres etter antall stp. som studenten har produsert.</italic>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er bygget opp av tre hoveddeler.

Del 1: Innledende forelesninger over videregående temaer i moderne konseptutvikling og produktrealisering. Viktige stikkord er bl.a. bærekraftighetshensyn og industriell økologi, integrert produktutvikling (IPD), utviklings- og seleksjonsmetodikk, funksjonsanalyse og spesifisering, konseptualiseringstrinn, screeningsregimer og eksterntesting, utvalgskriterier, resultatbehandling og kvalitetssikring mv. Videre gjennomgås sentrale standarder, viktige aspekter knyttet til ergonomi og sikkerhet, regelverk, produktansvar og produktdokumentasjon, moderne industrielle produksjons-systemer og metoder, anvisninger og underlag for tidligproduksjon, kostnadskalkyler for prototyper og mindre produksjonsserier mv.

Del 2: Selvstendig prosjektarbeid som utgjør brorparten av læringsprosessen og arbeidsbyrden i emnet, og gir trening i gjennomføring av tidsavgrensede utviklingsoppdrag, samt prosjektorganiseringen og rapporteringsformen som danner grunnlag for masterarbeider. Prosjektarbeidet tar utgangspunkt i en tidlig identifisering av flere potensielle utviklingsoppdrag, som kan bestå av egne produktideer, avgrensede industrielle utviklingsoppdrag, pågående FoU, eller forprosjekt til det påfølgende mastergradsarbeidet. Ett av disse oppdragene skal velges ut, konkretiseres, planlegges og gjennomføres innen gitte tidsrammer.

Del 3: Rapportering og resultatpresentasjon etter nærmere anviste rapporteringskrav utgjør siste delen av emnet, der alle faser av prosjektarbeidet skal dokumenteres ved skriftlig rapport som leveres til ekstern bedømming, og avsluttes med et kort muntlig fagforedrag med presentasjon av prosjektresultater.

Læringsutbytte:
Emnet kompletterer hovedfagsprofilen i Maskin og Produktutvikling (TMP301+TIP300). Når emnet er gjennomført skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper og erfaring med planlegging og gjennomføring av et utviklingsoppdrag, fra en tidlig ide-, konsept- eller oppdragsbeskrivelse til og med markedsrendereringer, tekniske beskrivelser og produksjonskalkyler, og et stadium hvor produksjonsanvisninger, digitale konstruksjonstegninger (CAD) og automatmaskindata (DAP) vil kunne overføres til en profesjonell produksjonsbedrift/verksted for pristilbud og prototypeframstilling. Studenten skal dessuten ha fått viktige kunnskaper om rammer, krav og regler knyttet til gjennomføring og rapportering av utviklingsprosjekter, og for seinere masterarbeider. 
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på en kombinasjon av temaforelesninger, støtteforelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der prosjektarbeid, rapportering og resultatpresentasjon utgjør hovedtyngden av den totale arbeidsmengden (ca. 80%). Prosjektarbeidet gjennomføres individuelt, eller helst i mindre grupper på 2 studenter, avhengig av omfang og kompleksitet. Prosjektdelen av emnet følges opp med innledende støtteforelesninger og veiledning i prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring og rapportering på tidlig masternivå (IMRaD-struktur).
Læringsstøtte:
Prosjektarbeidene følges opp av emne-ansvarlig, men også ved faglig støtte fra det øvrige tekniske fagmiljøet ved fakultet på individbasis eller i grupper, og så langt tid og kapasitet rekker. Tidspunkt og tidsbruk avtales med faglærer og tilgjengelige hjelpelærere via e-post ut fra avtalelister som legges ut på emnets NMBU-Canvas nettside, og oppdateres jevnlig gjennom semesteret. Ved gjennomføring av forelesnings- og prosjektdelen av kursemnet er emne-ansvarlig og faglærere også tilgjengelig for støtte via e-post og telefon til angitte kontortider
Pensum:
Bøe, J.K:, Konsept og produktrealisering, Temahefter til emnet TIP300, Ås 2018. (Legges ut på emnets CANVAS-side). Utvalgte avsnitt hentes også bl.a. fra: Kahn, K., B.: The PDMA Handbook of New Product Development, Second Edition, John Wiley, 2004, 640 s., Pugh, S.: Total Design, Integrated Methods for Successful Product Engineering, Pearson Education, 1991, 278 s. Dieter, G.E. & Shmidt, L.: Engineering Design, McGraw-Hill, International Edition, 2009, 827 s. Niku, S., B: Creative Design of Products And Systems, John Wiley & Sons, 2009, 588 s., Baxter, M.: Product Design: A practical guide to systematic methods of New Product Development, CRC-press, 1995, 305 s. Oppdatert liste over relevant støttelitteratur, nyttige nettlenker mv. legges ut på TIP300-kurssidene ved emne-oppstart
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i ingeniørfag, eller minst 3 studieår ved teknisk/produktutviklingsrettede studier ved høgskolene/universitetene. Følgende forkunnskaper må være dekket: TMP160-Teknisk design, TIP150-Moderne verkstedteknikk, TIP200-Produktutvikling og produktdesign med 3D, TBM200-Materiære, TBM250-FEM-metoden, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
TIP100 - Teknisk innovasjon, IND200 - Praktisk prosjektstyring, BUS240 - Vareproduksjon og logistikk, INN310 - Industrielle rettigheter.
Vurderingsordning:
Innlevert prosjektrapport, samt muntlig prosjektpresentasjon/eksamen med ekstern sensor og karakterbedømming, Bokstavkarakter A-F gis ut fra en helhetsvurdering av prosjektrapport og prosjektpresentasjon. For konfidensiell prosjekter gjennomføres presentasjonen med begrenset adgang. Prosjektrapport skal leveres til bedømming minst to uker før avtalt presentasjonstidspunkt/muntlig eksamen.
Sensor:
Sensor har arbeidet med produktutvikling, produktdesign og prosjektevalueringer i en årrekke, og både kursevalueringer, emneinnhold, prosjektkriterier og krav blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Prosjektarbeid og prosjektpresentasjon bedømmes etter kriterier for emnet som er basert på Universitets og høgskolerådet (UHR) sine tilrådinger for vurdering av masterprosjekter, dog med enkelte tillempinger av hensyn til tidsrammer og omfang. Bedømmings-kriteriene blir gjort kjent og tilgjengelige for studentene ved kursstart. Eget skjema som beskriver framgangsmåten og vurderingspunkter ved sensurvurderingene følger med sensurarbeidet.
Merknader:
Emnet TIP300 (15 sp.) gjennomføres parallelt med TMP301-Maskin og produktutvikling (15 sp.) og anbefales i hovedfagskombinasjoner med dette emnet, samt med IND300 - Eksperter i team, alternativt INN310 - Industrielle rettigheter (begge emner 5 sp., forutgående januarblokk),
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/veiledning med egenaktivitet og hjemmearbeid; ca. 80 timer. Prosjektarbeid og presentasjon; ca. 370 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger: 34 t. Uke 36 til og med 40, 2+2+2 t/uke, uke 41 til og med 44, 2 t/uke. Prosjektarbeide: Uke 38 til 49, med veiledningsrotasjon, individuelt/i grupper. Inntil 24 t/uke avsettes til veiledningsrotasjonen, møtetider avtales via kursets CANVAS-nettside og e-post
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått