Course code TIP300

TIP300 Konsept og produktrealisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jan Kåre Bøe
Medvirkende: Carlos Mauricio Salas Bringas, Carlos Mauricio Salas Bringas, Tore Ensby, Egil Stemsrud
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-IØ og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp av tre hoveddeler. Del 1: Innledende forelesninger over videregående temaer i moderne konseptutvikling og produktrealisering. Stikkord er produktutvikling i et bærekraftighetsperspektiv, industriell økologi, material- og energibruk, LCA og resirkulering. Integrert produktutvikling (IPD), utviklingsmodeller, Pugh's metodikk, tidligseleksjon og screeningsregimer, funksjonsanalyse, spesifiseringsmetodikk for funksjon, belastninger, materialvalg og design. Konseptualiseringstrinn, eksterntesting, testpopulasjoner, utvalgskriterier, statistiske metoder, bruk av 3D-verktøy for visualisering, analyse og optimering. Hurtigprototyping og skala-realisering, industrielle produksjonsmetoder, kostnadskalkyler for prototyping, anvisninger og underlag for tidligproduksjon mv. Del 2: Selvstendig prosjektarbeid som utgjør brorparten av læringsprosessen og arbeidsbyrden i emnet, og gir trening i gjennomføring av tidsavgrensede utviklingsoppdrag, samt prosjektorganiseringen og rapporteringsformen som danner grunnlag for senere masterarbeider. Prosjektarbeidet tar utgangspunkt i en innledende identifisering av flere potensielle utviklingsoppdrag, hvorav ett skal velges ut, konkretiseres, planlegges og gjennomføres innen gitte tidsrammer. Prosjektoppdraget kan knyttes til egne produktideer, mindre industrielle utviklingsoppdrag, pågående FoU ved instituttet, eller som et forprosjekt til mastergradsarbeidet. Prosjektdelen av emnet følges opp med innledende støtteforelesninger i prosjektplanlegging og rapportering, og deretter en organisert veiledningsrotasjon. Del 3: Rapportering og resultatpresentasjon etter anviste rapporteringskrav utgjør siste delen av emnet, der alle faser av prosjektarbeidet skal dokumenteres ved skriftlig rapport som leveres til ekstern bedømming, og avsluttes med et kort muntlig fagforedrag med presentasjon av prosjektresultater.
Læringsutbytte:
Emnet kompletterer hovedfagsprofilen i Maskin og Produktutvikling (TMP301+TIP300). Når emnet er gjennomført skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper og erfaring med planlegging og gjennomføring av et utviklingsoppdrag, fra en tidlig ide-, konsept- eller oppdragsbeskrivelse til og med et stadium hvor en virtuell eller småskalaprototype (RP)) kan realiseres, og produksjonsanvisninger, konstruksjonstegninger (DAK) og automatmaskindata (DAP) kan overføres til en verksted/produksjonsbedrift for pristilbud og framstilling. Studenten skal dessuten ha fått viktige kunnskaper om rammer, krav og regler knyttet til gjennomføring og rapportering av utviklingsprosjekter, og for seinere masterarbeider.  
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på en kombinasjon av temaforelesninger, støtteforelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der prosjektarbeid, rapportering og resultatpresentasjon utgjør hovedtyngden av den totale arbeidsmengden (ca. 80%). Prosjektarbeidet gjennomføres individuelt, eller helst i mindre grupper på 2 studenter, avhengig av omfang og kompleksitet. Praktisk bruk av tyngre visualiserings-, analyse- og prototypingsprogramvare (3D, animasjon, FEM/FEA og RP) er en viktig del av prosjektarbeidet.
Læringsstøtte:
Prosjektarbeidene følges opp med veiledningsrotasjon på individbasis eller i grupper, så langt tiden rekker. Tidspunkt og tidsbruk avtales med faglærer ut fra avtalelister som legges ut på emnets Fronter-side, og oppdateres daglig gjennom semesteret. Ved gjennomføring av forelesnings- og prosjektdelen av kursemnet er emneansvarlig og faglærere også tilgjengelig for støtte via e-post og angitte kontortider.
Pensum:
Bøe, J.K:, Konsept og produktrealisering, Kompendium til emnet TIP 300, Ås 2016 (under utvikling). Utvalgte avsnitt fra bl.a.: Kahn, K., B.: The PDMA Handbook of New Product Development, Second Edition, John Wiley, 2004, ISBN-10: 0471485241, 640 s., Pugh, S.: Total Design, Integrated Methods for Successful Product Engineering, Pearson Education, 1991, ISBN 100 201416395, 278 s. Dieter,G.E. & Shmidt, L.: Engineering Design, McGraw-Hill, International Edition, 2009, ISBN 978 0071263412, 827 s. Niku, S., B: Creative Design of Products And Systems, John Wiley og Sons, 2009, ISBN 13 9780470148501, 588 s., Baxter, M.: Product Design: A practical guide to systematic methods of New Product Development, CRC-press, 1995, ISBN 074 8741976, 305 s., Ashby, Michael og Johnson, Kara: Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth Heinemann, Elsevier Science, Oxford 2002, 352 s.. Fullstendig pensumliste og liste over relevant støttelitteratur deles ut ved emneoppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i ingeniørfag, eller minst 3 studieår ved teknisk/produktutviklingsrettede studier ved høgskolene/universitetene. Følgende forkunnskaper må være dekket: TMP160-Teknisk design, TIP150-Moderne verkstedteknikk, TIP200-Produktutvikling og produktdesign med 3D, TBM200-Materiære, TBM250-FEM-metoden, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
TIP100 - Teknisk innovasjon, IND200 - Praktisk prosjektstyring, BUS240 - Vareproduksjon og logistikk, INN310 - Industrielle rettigheter.
Vurderingsordning:
Innlevert prosjektrapport, samt muntlig prosjektpresentasjon/eksamen med ekstern sensor og karakterbedømming, Bokstavkarakter A-F gis ut fra en helhetsvurdering av prosjektrapport og prosjektpresentasjon. For konfidensiell prosjekter gjennomføres presentasjonen med begrenset adgang. Prosjektrapport skal leveres til bedømming minst to uker før avtalt presentasjonstidspunkt/muntlig eksamen.
Sensor:
Sensor har arbeidet med produktutvikling og produktdesign i en årrekke. Sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for prosjektoppgaven. Både emneinnhold og prosjektkriterier blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Prosjektarbeid og prosjektpresentasjon bedømmes etter fastlagte kriterier for emnet. Disse kriteriene blir gjort tilgjengelige for studentene. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet.
Merknader:
Emnet TIP300 (15 sp) gjennomføres parallelt med TMP301-Maskin og produktutvikling (15 sp) og anbefales i hovedfagskombinasjoner med dette emnet, samt med IND300-Eksperter i team, alternativt INN310-Industrielle rettigheter (begge emner 5 sp, forutgående januarblokk),
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/veiledning med egenaktivitet og hjemmearbeid; ca. 80 timer. Prosjektarbeid og presentasjon; ca. 370 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 t. Uke 36 til og med 40, 2+2 t/uke, uke 41 til og med 44, 2 t/uke. Prosjektarbeide: Uke 39 til 49, med veiledningsrotasjon, individuellt/i grupper. Inntil 24 t/uke avsettes til veiledningsrotasjonen, avtales via Fronter.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått