Course code TIP300

TIP300 Konsept og produktrealisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Jan Kåre Bøe
Medvirkende: Egil Stemsrud, Tore Ensby, Carlos Mauricio Salas Bringas, Carlos Mauricio Salas Bringas
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

25


Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <p>Prioritet gis til M-MPP - Maskin, prosess og produktutvikling, M-IØ (MP) - Industriell økonomi, med hovedfagskombinasjon i maskin, prosess og produktutvikling. Øvrige teknologiretninger/studieretninger etter kapasitet/avtale med emneansvarlig.</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp av tre hoveddeler. Del 1: Forelesninger med videregående emner i konseptutvikling og produktrealisering. Stikkord i denne sammenheng er produktutviklingsstrategier, utviklingsmodeller og metoder, spesifiseringsregimer for funksjon, styrke og design. Konseptualiseringstrinn, konsepttesting, testpopulasjoner, utvalgskriterier, statistiske metoder, seleksjon og screening, visualiseringsmetoder, modellutvikling og tidligrealisering, rettighetsbeskyttelse, framstillingsmetoder og kostnadskalkyler for prototyping, testing og tidligproduksjon, m.v. Del 2: Selvstendig prosjektarbeid med veiledning knyttet til det aktuell produktområdet og med evt. bedriftssamarbeid som del av prosessen. I prosjektarbeidet skal studenten(e) utvikle alternative konseptløsninger for et nytt produkt. Konseptforslagene skal spesifiseres og testes i en begrenset populasjon ut fra et sett valgte kriterier for produktet/produktområdet. En foretrukket løsning skal bringes videre gjennom en designprosess, med tekniske beskrivelser, underlag for rettighetsbeskyttelse, økonomiske kalkyler og nødvendige inputdata for framstilling av skalamodell, funksjonsmodell eller virtuell prototype i 3D. Del 3: Rapportering og resultatpresentasjon. Prosjektarbeidet skal dokumenteres med rapport og kort fagforedrag med presentasjon av fysisk skala- eller funksjonsmodell (RP-modell), 3D-animasjon - eller annen sluttpresentasjonsform som kan evalueres.
Læringsutbytte:

Når emnet er gjennomført skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper og erfaring med produktutviklingsprosjekter fra en tidlig konseptualiseringsfase til og med praktisk framstilling av en småskala designprototype, funksjonsprototype eller virtuell prototype for et nytt produkt. Studenten skal ha fått trening i anvendt konseptutvikling, konsepttesting og screening, designstrategier og virkemidler, hurtigprototyping og utvikling av sikringsdokumenter, samt presentasjonsformer for en tidligkommersialisering.

Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, øvelser og prosjektarbeid, der prosjektarbeidet utgjør hovedtyngden av den totale arbeidsmengden (ca. 3/4). Prosjektarbeidet gjennomføres individuelt, eller helst i mindre grupper på 2- 3 studenter, avhengig av omfang og kompleksitet. Bruk av tyngre visualiserings- og hurtigprototypingsprogramvare (3D, animasjon og RP) er en viktig del av prosjektarbeidet.
Læringsstøtte:
Øvelsesoppgaverog prosjektoppgave følges opp med veiledning i grupperog på individbasis, tidspunkt og tidsbruk avtales med faglæreretterbehov. Emnet har egen Classfronteside som oppdateres løpende med viktig fagstoff m.v. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærertilgjengelig for støtte via e-post og til angitte kontortider.
Pensum:
Bøe, J.K:, Konsept og produktrealisering, Kompendium til emnet TIP 300, Ås 2014 (under utvikling). Utvalgte avsnitt fra bl.a.: Kahn, K., B.: The PDMA Handbook of New Product Development, Second Edition, John Wiley, 2004, ISBN-10: 0471485241, 640 s., Niku, S., B: Creative Design of Products And Systems, John Wiley og Sons, 2009, ISBN-13 9780470148501, 588 s., Baxter, M.: Product Design: A practical guide to systematic methods of New Product Development, CRC-press, 1995, ISBN 074 8741976, 305 s., Ashby, Michael og Johnson, Kara: Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth Heinemann, Elsevier Science, Oxford 2002, 352 s.. Fullstendig pensumliste og liste over relevant støttelitteratur deles ut ved emneoppstart.
Forutsatte forkunnskaper:

Bachelor i ingeniørfag, eller minst 3 studieår ved teknisk/produktutviklingsrettede studier ved høgskolene/universitetene, TBM200-Materallære, TBM250-FEM-Metoden/FEM-design, TMP150-Teknisk design,TIP200-Produktutvikling og produktdesign med 3D, eller tilsvarende.


Anbefalte forkunnskaper:

TIP100 - Teknisk innovasjon, TIP150 - Moderne verkstedteknikk, BUS240 - Vareproduksjon og logistikk, INN310 - Industrielle rettigheter.


Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Prosjektrapport med ekstern sensor og karakterbedømming. Felles muntlig presentasjonsserie (evt. kombinert med lokal objektutstilling/posterpresentasjon). Bokstavkarakter A-F gis ut fra en helhetsvurdering av prosjektrapport og prosjektpresentasjon. For konfidensiell prosjekter gjennomføres presentasjonen med begrenset adgang. Prosjektrapport skal leveres til bedømming minst to uker før avtalt presentasjonstidspunkt.
Sensor:
Sensor har arbeidet med produktutvikling og produktdesign i en årrekke. Sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for prosjektoppgaven. Både emneinnhold, øvelser og prosjektkriterier blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Prosjektarbeid og prosjektpresentasjon bedømmes etter fastlagte kriterier for emnet. Disse kriteriene blir gjort tilgjengelige for studentene. Eget skjema som beskriver framgangsmåten ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet.
Merknader:
Emnet TIP300 (15 sp) gjennomføres parallelt med TMP301-Maskin og produktutvikling (15 sp) og anbefales i hovedfagskombinasjoner med dette emnet, samt med IND300-Eksperter i team, alternativt INN310-Industrielle rettigheter (begge emner 5 sp, forutgående januarblokk),
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med egenaktivitet og hjemmearbeid; ca. 80 timer. Øvelser og prosjektarbeid; ca. 370 timer.


Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 t. Uke 36 til 40, 2+2 t/uke. Prosjektarbeide: 54 t. Uke 41 til 49, ca. 6 t/uke egenaktivitet med veiledning, individuellt/i grupper, etter avtalerotasjon.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått