Course code TIP100

TIP100 Teknisk innovasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jan Kåre Bøe, Ola Sørby Omberg
Medvirkende: Jan Kåre Bøe, Ola Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av tre hovedkomponenter: Forelesninger, workshop-aktiviteter og prosjektoppgaver. Forelesningene omfatter blant annet temaer fra innovasjonshistorien, kreative prosesser og ideskaping, ide-beskrivelser, patentering og mønsterbeskyttelse, produktdesign og prototyputvikling, prosjektorganisering m.m. Workshop-aktivitetene er bygget opp for å gi en praktisk tilnærming til bruk av digitale designverktøy (CAD, dvs. Computer Aided Design), og enklere typer datastyrte modellerings- og produksjonsverktøy (3D-printing, laserkutting mv.). Prosjektoppgavene er todelt. Prosjektdel 1: Dette omhandler konseptverifisering mot sluttbrukere med målet å kunne verifisere en markedsinnpasning (Product Market Fit), Prosjektdel 2: Dette er et «Problemløserprosjekt», hvor studentene skal bruke de erfaringene og kunnskapene de har opparbeidet seg gjennom faget for å løse en problemstilling. Denne problemstillingen kan komme fra eksternt næringsliv eller fra FoU-miljøer.
Læringsutbytte:
Gjennom en prosjektbasert tilnærming til pensum skal studentene få en praktisk forståelse for og trening i produktutvikling og tidlig konseptverifisering. Gjennom prosjektarbeidet vil studentene bli kjent med moderne produksjonsmetoder for Digitalt Design ved programvaren «Fusion 360» og ved hurtig-prototyping (Rapid Prototyping). En effekt av prosjektarbeidet er at studentene vil kunne forholde seg til prosjektplanlegging, gruppearbeid samt formidling av prosjektresultater på en mest mulig anvendt måte. Videre skal de ha fått innsikt og trening i hvordan kreativitet og idéskaping kan stimuleres, dyrkes fram og realiseres gjennom ulike faser av et nyskapingsprosjekt. Studentene skal på selvstendig basis være i stand til å formulere idé og prosjektbeskrivelser og kjenne til systemer og framgangsmåter for rettighetsbeskyttelse (patentering, mønster/design og varemerkebeskyttelse). Kunnskaper om intellektuelle og kommersielle motsetninger, etiske spørsmål og hindringer og flaskehalser som man må vente oppstår i en innovasjonsprosess er også et viktig element i dette bildet.
Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på egen og ekstern ekspertise innen innovasjon, produktutvikling og nyskapning, samt små øvelsesoppgaver der studentene trenes i å bruke sine kreative evner til å formulere produktideer og tekniske løsningsforslag som kan bringes fram til nye produkter. Workshop-aktiviteter danner et grunnlag for ferdighetstrening innenfor enklere former for fysisk og digital hurtig-prototyping (RP). Gjennom prosjektarbeidet skal studentene lære å løse mer komplekse oppgaver, både individuelt og som gruppe, og lære å rapportere denne typen av prosesser.
Læringsstøtte:
Øvelsesoppgaver og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleseretterbehov. Emnet har egen NMBU-Canvas side for tilleggsinformasjon. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærertilgjengelig forstøtte via e-post og til angitte kontortider.
Pensum:
Oppdatert forelesnings- og fagstoff til emnet og øvelser legges årlig ut på NMBU-CANVAS-siden til TIP100. Utvalgte temaer hentes bl.a. fra: Bøe, Jan Kåre, Kompendium til emnet TIP100-Teknisk innovasjon: Fra vismenn og oppdagere til idéutvikling og prosjektplanlegging, NMBU, 1430 Ås, 2015, 267 sider, samt en rekke andre faglige kilder.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er primært tilpasset 1. års-studenter innen teknologi eller naturvitenskaplige fag. Studenter med annen bakgrunn og minst ett års høgskole/universitetsstudier bak seg vil også kunne gjennomføre og ha stort utbytte av emnet.
Anbefalte forkunnskaper:
IMRT100 - Innføringsemne - Fagorientert prosjekt, ECN120 - Innføring i samfunnsøkonomi - Makro.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelsesoppgaver gjennomføres individuelt/gruppevis og leveres inn/eller presenteres i plenum. Videre gjennomføres prosjektarbeid med utforming av skriftlig prosjektrapport. Prosjektrapporten skal være levert og godkjent før studenten går opp til skriftlig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved den årlige utformingen av eksamensoppgavene, sensorveiledningen og ved fast sensurkontroll i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur. Ekstern sensor kontrollerer også intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom.
Merknader:
Emnet er et innføringsemne som passer for studenter fra 1. til 3. studieår, og forutsetter ingen forutgående emner. Emnet er åpent for alle grupper studenter, og inngår i NMBU sitt totale emnetilbud innen innovasjon og nyskapning. Flere påfølgende produktutviklingsrettede emner bygger videre på viktige grunnkunnskaper og trening fra dette emnet. TIP100 er obligatorisk for mastergradsstudenter som velger spesialisering innen Maskin-, Prosess- og Produktutvikling (MPP og IND-ØK-MP), samt for enkelte andre teknologiprofileringer.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med øvelser og hjemmearbeid, ca. 110 timer. Prosjektoppgave (gruppevis), ca. 40 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger: 52 t. Uke 5 til 13: 2+2 timer per uke. Gruppeoppgaver: 12 t. Uke 13 til 16: 2+2 timer per uke. Prosjektoppgave: 12 t. Uke 16 til 19: 2+2 timer per uke.
Eksamensdetaljer: :