Course code TIP100

TIP100 Teknisk innovasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Jan Kåre Bøe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Teknologi (M-MP, M-IØ, M-BA, M-VM, M-MF), M-LUN samt 2-3. årsstudenter ved økonomi- og landskapsarkitekturstudiene.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Første del av emnet består av en forelesningsperiode på 8-9 uker. Forelesningene omfatter blant annet innovasjonshistorie, kreative prosesser og ideskaping, idebeskrivelser, patentering og mønsterbeskyttelse, produktdesign og prototypeutvikling, prosjektorganisering, prosjektfinansiering og støttesystemer m.v., samt eksempler fra igangværende innovasjonsprosjekter innen akvakultur, miljøteknikk, energiteknikk, maskinteknikk og bygningsteknikk m.v. Siste del av emnet består av øvelsesoppgaver og prosjektarbeide med veiledning. Det vises også til kompletterende emne gitt av Handelshøyskolen ved NMBU for de som ønsker å bygge videre på emnet.
Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha utviklet forståelse for teknisk innovasjon og nyskapning som en viktig samfunnsmessig og økonomisk drivkraft opp gjennom tidene. De skal ha ervervet kunnskaper om nøkkelpersoner, viktige historiske hendelser, oppfinnelser og oppdagelser, teknologier og nye vitenskaper som er viktige elementer i utviklingen av vårt moderne samfunn. Videre skal de ha fått innsikt og trening i hvordan kreativitet og idéskaping kan stimuleres, dyrkes fram og realiseres gjennom ulike faser av et nyskapningsprosjekt. Studentene skal på selvstendig basis være i stand til å formulere idé og prosjektbeskrivelser og kjenne til systemer og framgangsmåter for rettighetsbeskyttelse (patentering, mønster/design og varemerkebeskyttelse), offentlige og private støttesystemer og kunne formulere underlagsdokumenter for offentlig og privat bistand til innovasjonsprosjekter. Kunnskaper om intellektuelle og kommersielle motsetninger, etiske spørsmål og hindringer og flaskehalser som man må vente oppstår i en innovasjonsprosess er også et viktig element i dette bildet
Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på egen og ekstern ekspertise innen innovasjon, produktutvikling og nyskapning, samt små øvelsesoppgaver der studentene trenes i å bruke sine kreative evner til å formulere produktideer og tekniske løsningsforslag som kan bringes fram til nye produkter. Siste del av emnet omfatter en større gruppeoppgave der studentene skal utvikle en prosjektide fram til en komplett prosjektbeskrivelse som kan danne grunnlag for finansiering av et utviklingsprosjekt.
Læringsstøtte:
Øvelsesoppgaver og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleseretterbehov. Emnet har egen Fronterside for tilleggsinformasjon. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærertilgjengelig forstøtte via e-post og til angitte kontortider.
Pensum:
Bøe, Jan Kåre, 2012: Teknisk innovasjon: Fra vismenn og oppdagere til ideutvikling og prosjektplanlegging, Kompendium til emnet TIP100, 285 sider.
Forutsatte forkunnskaper:

Emnet er primært tilpasset førsteårstudenter innen teknologi eller naturvitenskaplige fag. Studenter med annen bakgrunn og minst 1 års høgskole/universitetstudier bak seg vil også kunne gjennomføre og ha stort utbytte av emnet.


Anbefalte forkunnskaper:

IMRT100 - Innføringsemne - Fagorientert prosjekt, ECN120 - Innføring i samfunnsøkonomi - Makro.


Obligatorisk aktivitet:

Øvelsesoppgaver (delprøver) som gjennomføres gruppevis og presenteres i plenum. Videre gjennomføres et mindre prosjektarbeide i grupper, med utforming av skriftlig prosjektrapport. Prosjektrapporten skal være levert og godkjent før studenten går opp til skriftlig eksamen.


Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3 timer.


Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emnet er et innføringsemne som passer for studenter fra 1. til 3. studieår, og forutsetter ingen forutgående emner. Emnet er åpent for alle grupper studenter, og inngår i NMBUs totale emnetilbud innen innovasjon og nyskapning. Emnet kan tas forut for, eller parallelt med emnet BUS271 - Bedriftsetablering, som gis av Handelshøyskolen ved NMBU. Emnet TIP200 - Produktutvikling og produktdesign bygger videre på kunnskaper fra dette emnet. Emnet er obligatorisk for mastergradsstudenter som velger spesialisering innen Maskin-, Prosess- og Produktutvikling (MP og IND-ØK-MP), samt enkelte andre teknologiprofileringer.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 110 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 40 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 52 t. Uke 5 til 13, 2+2 timer per uke. Gruppeoppgaver: 12 t. Uke 13 til 16, 2+2 timer per uke. Prosjektoppgave: 12 t. Uke 16 til 19, 2+2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått