TIP100 Industriell innovasjon og teknologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ola Sørby Omberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Arbeidsmengde per student - 125 timer - Forelesninger med øvelser, hjemmearbeid og workshop, ca. 60 timer. Prosjektoppgave (gruppevis), ca. 65 timer per student

Undervisnings- og vurderingsperiode:Juniblokk

Om dette emnet

Emnet bygger på en prosjektbasert tilnærming for læring, hvor workshop-aktiviteter og prosjektoppgaver og andre former for aktiv læring blir benyttet. Som et supplement til dette vil det kunne avholdes ordinære forelesninger til for å støtte opp læringsaktivitetene. Forelesningene vil kunne omfatte relevante temaer som f.eks innovasjonshistorien, innovasjonshistorie, kreative prosesser og ideskaping, ide-beskrivelser, patentering og mønsterbeskyttelse, produktdesign og prototyputvikling, prosjektorganisering m.m.

Workshop-aktivitetene (inkludert obligatoriske innleveringer) er bygget opp for å gi en praktisk tilnærming til bruk av digitale designverktøy (CAD, dvs. Computer Aided Design), og enklere typer datastyrte modellerings- og produksjonsverktøy (3D-printing, laserkutting mv.). Prosjektoppgavene er todelt. Prosjektdel 1: Dette omhandler konseptverifisering mot kunder/sluttbrukere med målet å kunne verifisere en markedsinnpasning (Product Market Fit), Prosjektdel 2: Dette er et «Problemløserprosjekt», hvor studentene skal bruke de erfaringene og kunnskapene de har opparbeidet seg gjennom faget for å løse en problemstilling. Denne problemstillingen kan komme fra eksternt næringsliv eller fra FoU-miljøer.

Dette lærer du

Gjennom en prosjektbasert tilnærming til pensum skal studentene få en praktisk forståelse for og trening i produktutvikling og tidlig konseptverifisering. Gjennom prosjektarbeidet vil studentene bli kjent med moderne produksjonsmetoder for Digitalt Design ved programvaren «Fusion 360» og ved hurtig-prototyping (Rapid Prototyping). En effekt av prosjektarbeidet er at studentene vil kunne forholde seg til prosjektplanlegging, gruppearbeid samt formidling av prosjektresultater på en mest mulig anvendt måte. Videre skal de ha fått innsikt og trening i hvordan kreativitet og idéskaping kan stimuleres, dyrkes fram og realiseres gjennom ulike faser av et nyskapingsprosjekt. Studentene skal på selvstendig basis være i stand til å formulere idé og prosjektbeskrivelser. Kunnskaper om intellektuelle og kommersielle motsetninger, etiske spørsmål og hindringer og flaskehalser som man må vente oppstår i en innovasjonsprosess er også et viktig element i dette bildet.
 • Emnet baseres på egen og ekstern ekspertise innen innovasjon, produktutvikling og nyskapning, samt små øvelsesoppgaver der studentene trenes i å bruke sine kreative evner til å formulere produktideer og tekniske løsningsforslag som kan bringes fram til nye produkter. Workshop-aktiviteter danner et grunnlag for ferdighetstrening innenfor enklere former for fysisk og digital hurtig-prototyping (RP). Gjennom prosjektarbeidet skal studentene lære å løse mer komplekse oppgaver, både individuelt og som gruppe, og lære å rapportere denne typen av prosesser.
 • Øvelsesoppgaver og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen NMBU-Canvas side for tilleggsinformasjon. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærer tilgjengelig for støtte via e-post og til angitte kontortider.
 • Oppdatert forelesnings- og fagstoff til emnet og øvelser legges årlig ut på NMBU-CANVAS-siden til TIP100.
 • Emnet er primært tilpasset 1. års-studenter innen teknologi eller naturvitenskaplige fag. Studenter med annen bakgrunn og minst ett års høgskole/universitetsstudier bak seg vil også kunne gjennomføre og ha stort utbytte av emnet.
 • Godkjente prosjektoppgaver - Bestått / Ikke bestått

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av prosjektoppgavene og vurderingskriterier.
 • Øvelsesoppgaver gjennomføres individuelt/gruppevis og leveres inn/eller presenteres i plenum. Videre gjennomføres prosjektarbeid med utforming av skriftlig prosjektrapport. Prosjektrapporten skal være levert og godkjent for å kunne bestå faget
 • Emnet er et innføringsemne som passer for studenter fra 1. til 3. studieår, og forutsetter ingen forutgående emner. Emnet er åpent for alle grupper studenter, og inngår i NMBU sitt totale emnetilbud innen innovasjon og nyskapning. Flere påfølgende produktutviklingsrettede emner bygger videre på viktige grunnkunnskaper og trening fra dette emnet. TIP100 er obligatorisk for mastergradsstudenter som velger spesialisering innen Maskin-, Prosess- og Produktutvikling (MPP og IND-ØK-MP), samt for enkelte andre teknologiprofileringer.
 • Forelesninger: ca 20 timer

  workshops og øvinger - ca 55 timer

  Prosjektoppgaver - ca 75 timer

 • Realfag