THT280 Desentraliserte avløpssystemer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Arve Heistad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 250 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell og juniblokk.

Om dette emnet

Innføring i aktuelle systemer for lokal rensing, inkludert naturbaserte rensemetoder, av sanitært avløpsvann, kildeseparert avløpsvann, overvann i byer. Beskrivelse av renseprosesser og effekter av utslipp til vannresipienter. Helsemessige aspekter ved rensing av avløpsvann, transport og inaktivering av parasitter, bakterier og virus i rensefiltre, jord og grunnvann. Avløpsløsninger med kildeseparering i kombinasjon med urbant landbruk og parkanlegg. Introduksjon til kvantitativ helserisikovurdering.

Dette lærer du

Studentene skal ha kunnskaper om desentrale renseløsninger for avløpsvann, forstå hvordan naturlige prosesser kan utnyttes i vann- og avløpsrensing. Studentene skal også kunne identifisere og forklare hvilke parametere som er grunnlaget for dimensjonering og valg av teknisk løsning ut fra lokale forhold. Skal kunne dimensjonere småskala renseløsninger og forstå hvordan vi kan designe systemer for optimal ressursgjenvinning. Skal kunne vurdere hvilke virkninger utslippet kan ha på helse og miljø.
 • Forelesninger. Detagelse i nasjonale fagtreff. Obligatorisk semesteroppgave med presentasjon. Feltarbeid, Utferd, 1-2 dager.
 • Fast kontortid hvor lærer er tilgjengelig.
 • Kompendium: Småskala renseteknologi. Utvalgte artikler, forelesningsnotater.
 • MILJØ210 og KJM100 (eller tilsvarende)
 • Samlet vurdering, basert på semesteroppgave (50 %) og muntlig eksamen (50 %).

  Semesteroppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • Feltøvelser og ekskursjon i juniblokken.
 • Forelesning, 44 timer (11 uker á 4 timer). Presentasjon og diskusjon av semesteroppgave, 8 timer. I juniblokk feltarbeid (grunnundersøkelser), utferder, to-dagers ekskursjon.
 • Realfag