Course code THT280

THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Arve Heistad
Medvirkende: Nazli Pelin Kocatürk Schumacher, Vegard Nilsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell og juniblokk.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-VM
Emnets innhold:
Innføring i aktuelle for systemer for lokal rensing av sanitært avløpsvann, kildeseparert gråvann og svartvann, overvann i byer. Beskrivelse av renseprosesser og effekter av utslipp til vannresipienter. Helsemessige aspekter ved rensing av avløpsvann, transport og inaktivering av parasitter, bakterier og virus i rensefiltre, jord og grunnvann. Avløpsløsninger med kildeseparering i kombinasjon med urbant landbruk og parkanlegg. Introduksjon til kvantitativ helserisikovurdering.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskaper om desentrale renseløsninger for avløpsvann, forstå hvordan naturlige prosesser kan utnyttes i vann- og avløpsrensing. Studentene skal også kunne identifisere og forklare hvilke parametere som er grunnlaget for dimensjonering og valg av teknisk løsning ut fra lokale forhold. Skal kunne dimensjonere småskala renseløsninger og forstå hvordan vi kan designe systemer for optimal ressursgjenvinning. Skal kunne vurdere hvilke virkninger utslippet kan ha på helse og miljø.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Detagelse i nasjonale fagtreff. Obligatoriske øvinger med presentasjon, Utferd, 1-2 dager.
Læringsstøtte:
Fast kontortid hvorlærerertilgjengelig.
Pensum:
Kompendium: Småskala renseteknologi. Utvalgte artikler, forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO130, GEO100, KJM100 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i kjemi, mikrobiologi og geofag tilsvarende KJM100, BIO130, GEO100, GEO220.
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon, Øvingsoppgaver med presentasjoner.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering, basert på semesteroppgave og muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 375 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 20 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning, 44 timer. 11 uker a 4 timer. Presentasjon og diskusjon av øvingsoppgave, 8 timer. En to-dags ekskursjon.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått