Course code THT280

THT280 Desentraliserte avløpssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Arve Heistad
Medvirkende: Nazli Pelin Kocatürk Schumacher, Vegard Nilsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell og juniblokk.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføring i aktuelle systemer for lokal rensing, inkludert naturbaserte rensemetoder, av sanitært avløpsvann, kildeseparert avløpsvann, overvann i byer. Beskrivelse av renseprosesser og effekter av utslipp til vannresipienter. Helsemessige aspekter ved rensing av avløpsvann, transport og inaktivering av parasitter, bakterier og virus i rensefiltre, jord og grunnvann. Avløpsløsninger med kildeseparering i kombinasjon med urbant landbruk og parkanlegg. Introduksjon til kvantitativ helserisikovurdering.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskaper om desentrale renseløsninger for avløpsvann, forstå hvordan naturlige prosesser kan utnyttes i vann- og avløpsrensing. Studentene skal også kunne identifisere og forklare hvilke parametere som er grunnlaget for dimensjonering og valg av teknisk løsning ut fra lokale forhold. Skal kunne dimensjonere småskala renseløsninger og forstå hvordan vi kan designe systemer for optimal ressursgjenvinning. Skal kunne vurdere hvilke virkninger utslippet kan ha på helse og miljø.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Detagelse i nasjonale fagtreff. Obligatoriske øvinger med presentasjon. Feltarbeid, Utferd, 1-2 dager.
Læringsstøtte:
Fast kontortid hvor lærer er tilgjengelig.
Pensum:
Kompendium: Småskala renseteknologi. Utvalgte artikler, forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO130, MILJØ210, KJM100 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i kjemi, mikrobiologi og geofag tilsvarende KJM100, BIO130, GEO100, MILJØ210.
Obligatorisk aktivitet:
Ekskursjon, Semesteroppgave
Vurderingsordning:
Samlet vurdering, basert på semesteroppgave og muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 250 timers arbeid totalt. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning, 44 timer. 11 uker a 4 timer. Presentasjon og diskusjon av øvingsoppgave, 8 timer. I juniblokk feltarbeid (grunnundersøkelser), utferder, to-dagers ekskursjon.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer