Course code TBM120

TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Themistoklis Tsalkatidis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Spenninger: normal- (strekk/trykk), bøye-, skjær- og torsjonsspenninger. Frilagte legemer. Elastisitetsmodul. Poissons tall. Ståls fasthetsegenskaper og spenningsbegrensninger (arbeidsdiagram for stål). Sikkerhetsfaktorer (last- og materialfaktorer). Spenningskonsentrasjoner (\"kjerv\"). Plastisk spenningsutvikling m/plastisk kapasitet. Utmatting/bruddmekanikk. Temperaturspenninger. Temperaturutvidelse for forskjellige materialer. Spenninger i komponenter sammensatte av ulike materialer. Kraft- og momentdiagrammer. Introduksjon til enhetslastmetoden, d.v.s. teori og utledning av nedbøyningsformler for bjelker og fagverk. Knekning (treghetsradius, Eulerstav, virkelig stav, knekklengde, slankhetstall). Statisk ubestemthet (benytte enhetslastmetoden for beregning av opplagskrefter og fagverks stavkrefter). Beregning av bøye- og skjærspenninger i et hvilket som helst punkt i et bjelketverrsnitt.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnett ha en forståelse for: lineære krefter og momenter inkl. torsjon, spenninger, legemers likevekt (frilagte legemer) og deformasjon, materialegenskaper som fasthet, elastisitet, knekkebegrepet. Studentene skal kunne: beregne statisk moment inkl. å lokalisere en flates tyngdepunkt, treghetsmoment og polart treghetsmoment, motstandsmoment for et tverrsnitt, konstruere skjærkraft- og momentdiagram for bjelker. De skal ha kunnskaper om enhetslastmetoden for beregning av nedbøyning av bjelker og fagverk samt opplagskrefter for statisk ubestemte bjelker, stavkrefter i statisk ubestemte fagverk. Utledning av spenningsformler og anvendelse av disse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelige på sine kontorerforbesvarelse av studenters spørsmål.
Pensum:
R. C. Hibbeler: Mechanics of Materials. Pensum spesifiseres nærmere ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS110
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca 300 timers arbeid totalt. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
I høstparallellen blir det 2 timer forelesninger pr. uke og 4 timer med øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått