TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Themistoklis Tsalkatidis

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca 250 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Spenninger: normal- (strekk/trykk), bøye-, skjær- og torsjonsspenninger. Frilagte legemer. Elastisitetsmodul. Poisson's tall. Ståls fasthetsegenskaper og spenningsbegrensninger (arbeidsdiagram for stål). Sikkerhetsfaktorer (last- og materialfaktorer). Spenningskonsentrasjoner (\"kjerv\"). Temperaturspenninger. Temperaturutvidelse for forskjellige materialer. Kraft- og momentdiagrammer. Introduksjon til enhetslastmetoden, d.v.s. teori og utledning av nedbøyningsformler for bjelker og fagverk. Knekning (treghetsradius, Eulerstav, virkelig stav, knekklengde, slankhetstall). Beregning av bøye- og skjærspenninger i et hvilket som helst punkt i et bjelketverrsnitt.

Dette lærer du

Studentene skal etter å ha fullført emnett ha en forståelse for: lineære krefter og momenter inkl. torsjon, spenninger, legemers likevekt (frilagte legemer) og deformasjon, materialegenskaper som fasthet, elastisitet, knekkebegrepet. Studentene skal kunne: beregne statisk moment inkl. å lokalisere en flates tyngdepunkt, treghetsmoment og polart treghetsmoment, motstandsmoment for et tverrsnitt, konstruere skjærkraft- og momentdiagram for bjelker. De skal ha kunnskaper om enhetslastmetoden for beregning av nedbøyning av bjelker og fagverk samt opplagskrefter for statisk ubestemte bjelker, stavkrefter i statisk ubestemte fagverk. Utledning av spenningsformler og anvendelse av disse.
 • Forelesninger og øvinger.
 • Lærerne vil være tilgjengelige på sine kontorerforbesvarelse av studenters spørsmål.
 • R. C. Hibbeler: Mechanics of Materials. Pensum spesifiseres nærmere ved semesterstart.
 • FYS110
 • Skriftlig prøve, 3 timer.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Innleveringsoppgaver.
 • I høstparallellen blir det 2 timer forelesninger pr. uke og 4 timer med øvinger.
 • Realfag