Course code TBM120

TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Themistoklis Tsalkatidis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Spenninger: normal- (strekk/trykk), bøye-, skjær- og torsjonsspenninger. Frilagte legemer. Elastisitetsmodul. Poisson's tall. Ståls fasthetsegenskaper og spenningsbegrensninger (arbeidsdiagram for stål). Sikkerhetsfaktorer (last- og materialfaktorer). Spenningskonsentrasjoner (\"kjerv\"). Temperaturspenninger. Temperaturutvidelse for forskjellige materialer. Kraft- og momentdiagrammer. Introduksjon til enhetslastmetoden, d.v.s. teori og utledning av nedbøyningsformler for bjelker og fagverk. Knekning (treghetsradius, Eulerstav, virkelig stav, knekklengde, slankhetstall). Beregning av bøye- og skjærspenninger i et hvilket som helst punkt i et bjelketverrsnitt.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnett ha en forståelse for: lineære krefter og momenter inkl. torsjon, spenninger, legemers likevekt (frilagte legemer) og deformasjon, materialegenskaper som fasthet, elastisitet, knekkebegrepet. Studentene skal kunne: beregne statisk moment inkl. å lokalisere en flates tyngdepunkt, treghetsmoment og polart treghetsmoment, motstandsmoment for et tverrsnitt, konstruere skjærkraft- og momentdiagram for bjelker. De skal ha kunnskaper om enhetslastmetoden for beregning av nedbøyning av bjelker og fagverk samt opplagskrefter for statisk ubestemte bjelker, stavkrefter i statisk ubestemte fagverk. Utledning av spenningsformler og anvendelse av disse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelige på sine kontorerforbesvarelse av studenters spørsmål.
Pensum:
R. C. Hibbeler: Mechanics of Materials. Pensum spesifiseres nærmere ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS110
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca 250 timers arbeid totalt. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
I høstparallellen blir det 2 timer forelesninger pr. uke og 4 timer med øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer