Course code TBA223

TBA223 Konstruksjonsteknikk betong

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Einar Nathan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallel
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Betong som konstruksjonsmateriale, armeringsstål, dimensjonering av korte søyler, dimensjonering av bjelker og plater, trykkarmering i bjelker, T-tverrsnitt, skjærarmering i bjelker, moment og aksialkraft, M-N-diagram for søyletverrsnitt, slanke trykkstaver. Nedbøyningsberegninger, rissvidde-beregninger, svinn og kryp, minimumsarmering, armeringsregler (plassering av armering og overdekningskrav), forankring av armering, skjøting av armering. Introduksjon til spennarmerte elementer.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført emne skal studentene kunne dimensjonere bærende bygningsdeler i betong. Studentene skal videre ha fått en innføring i dimensjonering av prefabrikkerte betongelementer og spennbetong. Studentene skal lære å forstå teorien for hvordan betong fungerer i bæreverk. Studentene skal forstå hvordan man benytter reglene i Norsk Standard til dimensjonering av konstruksjoner slik at disse oppfyller krav til konstruktiv sikkerhet og bruksegenskaper. Studentene skal bli fortrolige med deler av innholdet i eurokode2 NS-EN1992-1-1 Prosjektering av betongkonstruksjoner og kunne benytte denne til dimensjonering av konstruksjoner. Studentene skal forstå betydningen av korrekt dimensjonering og sammenføyning av konstruksjonsdeler av hensyn til sikkerhet, funksjon, pålitelighet, estetikk og økonomi (materialforbruk, tidsforbruk ved bygging, levetid/vedlikehold).
Læringsaktiviteter:

Læringsmåten er delt mellom forelesning og øvinger. Forelesningen består av videoer med teori og oppgaveløsninger i klasserom. Øvingene er en viktig del av læringsmetodikken og

gjenspeiler ikke kun forelesningene, men skal i seg selv gi læring. Det er avsatt egen tid til øvingstimer

med veiledning. I tillegg må det beregnes en del egeninnsats i faget.

Læringsstøtte:
Hovedlærer. Veiledningstimer avsettes ved behov.
Pensum:
.
Forutsatte forkunnskaper:

TBM120: Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk

FYS110: Statikk

Anbefalte forkunnskaper:
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre
Obligatorisk aktivitet:
Innlevert og godkjent besvarelse av samtlige øvinger med unntak av 1 valgfri øving.
Vurderingsordning:
skriftlig eksamen på 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 3 timers arbeid pr uke. Erfaring tilsier at behovet for egeninnsats er større enn dette.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Faget erstatter tidligere TBA220. Det gis ikke studiepoeng for begge fagene.
Undervisningstid:

Ukentlig fordeler timene seg slik:

Undervisning 4 timer

Veiledet øvinger 2 timer

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått