Course code TBA215

TBA215 Strukturell analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ebenezer Ussher, Roberto Tomasi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Annual
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
The course starts in the autumn parallel. The course has teaching / assessment in the autumn parallel.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Statisk bestemte konstruksjoner: Bjelker, rammer og fagverk. Snittkrefter  Aksial- og skjær- og momentdiagrammet i strukturer.
  • Nedbøyning - Nedbøyning diagrammer og elastisk kurve - Løsningsmetoder elastisk bjelketeori - Bjelkens differensialstillinger. «Moment-Area» metoden- ekvivalent bjelkemetoden
  • Nedbøyning -energimetoden - eksternt arbeid og tøyningsenergi. Nedbøyning - Castiglianos teorem - Prinsippet om virtuelt arbeid
  • Nedbøyning - virtuelt arbeid metoden: bjelke og fagverk.  Virtuell tøyningsenergi med aksial, skjær, torsjon og temperatur.
  • Statisk ubestemt systemer. Prinsippet om virtuelt arbeid.  Tøyningsenergi. Virtuelle forskyvninger og virtuelle krefter. Enhetslastmetoden.Fordeler med ubestemte systemer; Betingelser: - statisk likevekt, kompatibilitet og materialets egenskaper; prosedyre av analyse. Anvendelse til bjelker
  • Forskyvningsmetoden

Anvendelse til analyse av bjelker og fagverk: for eksempel analyseprosedyrer

  • Analyse av bjelke ved bruk av stivhetsmetoden.  
  • Analyse av plane rammer ved bruk av stivhetsmetoden -  
  • Strukturell modellering og dataassistert konstruksjon-CAD-Computer Aided Design) SAP2000
Læringsutbytte:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

- Sentrale mekaniske størrelser som kraft og moment

- Bakgrunnen for og bruk av likevektsligningene

- Oppførsel til typiske komponenter som stav, bjelke og tau/kabel

- Utregning av arealsenter og andre relevante tverrsnittsparametre

- Definisjon av spenning, tøyning, elastisitet og tverrkontraksjon

- Grunnleggende antagelser i lineær bjelketeori

- Forskjellen mellom statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner

-Bakgrunn og bruk av enhetslastmetoden

- Bestemmelse av elastisk nedbøyning av bjelker ved bruk av dobbeltintegral og to sentrale geometriske metoder, arealmoment og konjugert bjelkemetoden.

- Forståelse av anvendelse av energimetoder for å løse problemer knyttet til stigning og nedbøyning.

- Bruk av krafts- eller fleksibilitetsmetoden til å analysere statistiske ubestemte rammer, bjelker og fagverk.

- Forståelse av grunnleggende ideer for analyse strukturer og bruk av forskyvningsmetoden.

- Forståelse av applikasjon av helningsnedbøyning og moment distribusjonsmetoden for å analysere bjelker og fagverk dannet av ikke-prismatisk ledd.

-Bruk av grunnleggende elementer av stivhetsmetoden for strukturell analyse.

- Kunnskap om bruk av programvarer i konstruksjonsteknikk

- Definisjon av skjærspenning, skjærtøyning og skjærmodul

- Kilde for og fordeling av skjærspenninger i bjelker 

Læringsaktiviteter:
Stoffet presenteres i forelesninger, støttet av kurskompendier og utdelt skriftlig materiale. Noen av øvingsoppgavene utføres som gruppearbeid med etterfølgende presentasjon. En god del tid nyttes til å bli kjent med grunnlaget for, og gi aktuell trening i å løse konstruksjonsoppgaver ved bruk av FEM-programvare.
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærere er tilgjengelig i kontortiden for veiledning til øvinger.
Pensum:
Hibbeler RC, Engineering Mechanics: Statics in SI Units, 14th Edition. Curriculum list and teaching note are distributed during the course.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS110, TBM120 (eller tilsvarende forkunnskaper).
Anbefalte forkunnskaper:
TBM120, TBA222, TBA223 og TBA224 (eller tilsvarende forkunnskaper).
Obligatorisk aktivitet:
Mandatory assignments
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med skriftlig prøve (3,5 t), obligatoriske innleveringsoppgaver
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For a course of 8 credits, it must normally be expected approx. 250 hours of work in total. This means that in addition to structured teaching time, approx. 5 hours of work per. week.
Opptakskrav:
Science
Undervisningstid:
Forelesning: 50 timer (4 t/uke). Øvinger: 30 timer (2 t/uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer