TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Kjetil Novang Gulbrandsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 250 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet er en videre fordypning av tema initiert i Trehus med bærekraft (TBA190), men med utgangspunkt i yrkesbygg. Hovedtema er energieffektivitet, fuktsikring og inneklima. I tillegg undervises dagslys, akustikk og lokal fornybar energiproduksjon (varmepumper og solenergi). Inneklima omfatter både brukertilfredshet (temperatur og luftkvalitet) og ventilasjonstekniske løsninger.

Dette lærer du

Studentene skal tilegne seg de viktigste prinsippene innenfor god husbyggingsteknikk rettet mot yrkesbygg. Gjennom kunnskap om bygningsfysikk, de viktigste byggematerialene og sentrale tekniske anlegg (ventilasjon- og varmesystemer), skal man kunne prosjektere de ulike bygningsdelene og tekniske anleggene i enkle næringsbygg. Bærekraft konkretiseres via BREEAM-NOR sine krav knyttet til tema som er inkludert i faget. Gjelder både krav til materialer og løsninger.
 • Forelesninger. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Selvstendig arbeid med øvingsoppgaver. Selvstudium.
 • To øvingslærere hjelper til i timefestet øvingstid
 • Beskrivelse av pensum legges ut på Canvas. Dette bygger videre på Pensum til TBA190 (Trehus) inkluderer utvalgte datablad i Byggforsk kunnskapssystemer (bks, elektronisk utgave) og noe utdelt stoff (Thue: Bygningsfysikk kan være nyttig også senere i studiet). BREEAM-manualen, nedlastbar fra Grønn Byggallianse, benyttes. NS 3031 benyttes som grunnlag for å forstå helhetlig energiberegninger.
 • Forkunnskaper fra TBA190 eller tilsvarende forutsettes i undervisningen. Studenter som tar TBA210 før TBA190 vil dermed få problemer med manglende forkunnskaper og forståelse i faget.
 • Ved 8 eller flere studenter: 3 timer skriftlig eksamen.

  Ved færre enn 8 studenter: muntlig eksamen.

  NB: Kontinuasjonseksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen selv om hovedeksamen var skriftlig.

  Alle delprøver må være bestått

 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Eksterne sensorer deltar i sensur.
 • Øvingsoppgaver og utferd. Øvingsoppgavene skal være innlevert til frister fastlagt i semesterplan og gitt i innleveringsmapper på Canvas. Krav til antall godkjente øvinger oppgis ved semesterstart.
 • Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Utferd innpasses i forelesningstiden.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag