Course code TBA210

TBA210 Husbyggingsteknikk II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Tormod Aurlien
Medvirkende: Otto Christian Sørensen, Thomas Kringlebotn Thiis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet tar utgangspunkt i Husbyggingsteknikk I (TBA190) og går grundigere inn på flere av temaene som ble tatt opp der. Spesielt vil det bli lagt vekt på inneklima, ventilasjon og energiøkonomisering i bygg. Videre vil kurset behandle produksjon og bruk av betong i bygg, brannteknisk dimensjonering og bygningers lydmiljø.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg de viktigste prinsippene innenfor god husbyggingsteknikk. Gjennom kunnskap om bygningsfysikk og de viktigste byggematerialene skal man kunne konstruere de ulike delene av boliger og enkle næringsbygg.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Selvstendig arbeid med øvingsoppgaver. Selvstudium.
Pensum:
Trehus, Håndbok 53, Norges Byggforskningsinstitutt, siste utgave. Byggforsk kunnskapssystemer (bks) elektronisk utgave, utvalgte datablad. Noe utdelt stoff.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA190 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver og utferd. Øvingsoppgavene skal være innlevert senest en uke før eksamen for godkjenning.
Vurderingsordning:

Ved 8 eller flere studenter: 3 timer skriftlig eksamen.

Ved færre enn 8 studenter: muntlig eksamen.

NB: Kontinuasjonseksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen selv om hovedeksamen var skriftlig.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Utferd innpasses i forelesningstiden.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått