Course code TBA201

Emneansvarlige: Jan Vaslestad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Master i teknologi.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Jordartenes fysiske egenskaper, jordtrykk og stabilitet, setninger, fundamentering og vannstrømming i jord blir forelest.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskaper om jordartenes oppbygging og hvordan de oppfører seg under påvirkning av statiske og hydrauliske laster. Studenten skal også ha kjennskap til hjelpemidler i anvendt geoteknikk og kunne bruke de mest vanlige måleinstrumentene for grunnundersøkelser. Studentene skal også kunne foreta grunnleggende analyser av stabilitet, setninger, fundamentering, og strømning av vann i jord.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser.
Læringsstøtte:
Lærer har "åpen dør" i kontortiden.
Pensum:
Tarald Rørvik: Jordartenes fysiske egenskaper, Fundamentering, Vannstrømming i jord, Jordtrykk, Stabilitet. Støttelitteratur: Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende mekanikk tilsvarende FYS101.
Anbefalte forkunnskaper:
Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk tilsvarende TBM120.
Obligatorisk aktivitet:
Lab og feltarbeid (demonstrasjon).
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 52 timer (4t/uke), fordelt likt mellom forelesninger og veiledet øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått