Course code TBA201

Emneansvarlige: Jan Vaslestad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Jordartenes fysiske egenskaper, jordtrykk og stabilitet, setninger, fundamentering, bæreevne og peler blir forelest.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskaper om jords bestanddeler , spenninger, setninger, skjærstyrke og strømning.  Studenten skal også ha kjennskap til laboratorieøvelser og grunnundersøkelser. Studentene skal også kunne foreta grunnleggende beregninger av stabilitet, setninger, bæreevne, jordtrykk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser.
Læringsstøtte:
Lærer har "åpen dør" i kontortiden.
Pensum:

Introduksjon til geoteknikk, Faggruppe for geoteknikk, NTNU , 2017. 

Håndbok V220: Geoteknikk i vegbygging. Statens  vegvesen 2014.

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende mekanikk tilsvarende FYS101.
Anbefalte forkunnskaper:
Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk tilsvarende TBM120.
Obligatorisk aktivitet:
Skriftlige øvinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det timeplanfestes 52 timer (4t/uke), fordelt likt mellom forelesninger og veiledet øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer