Detaljer om emnet TBA100

TBA100 Bygningshistorie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Medvirkende: Martin Ebert, John Petter Langdalen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Emnet er lagt opp med hovedvekt på alminnelig europeisk og norsk byggeskikk gjennom tidene. Dette vil gjelde byutvikling, kirkebygg, boligbygg og næringsbygg generelt, men også fokus på tun og bygninger knyttet til gardsdrift- innhus og uthus av ulike slag. Byggeskikkens variasjonsrikdom vil bli drøftet i forhold til naturvilkår og generell historisk utvikling og stilhistorie. En del problemstillinger knyttet til vern og istandsetting av gamle hus vil bli tatt opp. Det er obligatorisk studentdeltakelse i øvinger og utferder.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en oversikt over hovedtrekkene i norsk og europeisk byggeskikk og bygningsvernets organisering og virkemidler. De skal kunne beskrive ulike arkitektoniske tidsepoker, tidsfeste dem og beskrive og tidsfeste typiske bygningstyper og bebyggelsesmønstre. Studentene skal kjenne hovedtrekkene i utviklingen av norsk byggetradisjon og blant annet kjenne til ulike utviklingstrekk for bruksbygninger, regionale forskjeller og de bakenforliggende samfunnsendringene. Studenten bør ha fått en positiv holdning til bygningsvern både som god ressursutnytting og verdifull kulturell "ballast".
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Undervisning m/lærer. 
Pensum:
Kompendium og litteratur etter liste.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på alle forelesninger og utferder.
Vurderingsordning:
Kandidatene blir vurdert bestått/ikke bestått etter deltagelse i forelesningene.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger/øvinger/korte befaringer: 52 timer. Utferd:8 timer
Eksamensdetaljer: :