Course code TBA100

TBA100 Bygningshistorie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: 5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (MB-A)
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er lagt opp med hovedvekt på alminnelig europeisk og norsk byggeskikk gjennom tidene. Dette vil gjelde byutvikling, kirkebygg, boligbygg og næringsbygg generelt, men også fokus på tun og bygninger knyttet til gardsdrift- innhus og uthus av ulike slag. Byggeskikkens variasjonsrikdom vil bli drøftet i forhold til naturvilkår og generell historisk utvikling og stilhistorie. En del problemstillinger knyttet til vern og istandsetting av gamle hus vil bli tatt opp. Det er obligatorisk studentdeltakelse i øvinger og utferder.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en oversikt over hovedtrekkene i norsk og europeisk byggeskikk og bygningsvernets organisering og virkemidler. De skal kunne beskrive ulike arkitektoniske tidsepoker, tidsfeste dem og beskrive og tidsfeste typiske bygningstyper og bebyggelsesmønstre. Studentene skal kjenne hovedtrekkene i utviklingen av norsk byggetradisjon og blant annet kjenne til ulike utviklingstrekk for bruksbygninger, regionale forskjeller og de bakenforliggende samfunnsendringene. Studenten bør ha fått en positiv holdning til bygningsvern både som god ressursutnytting og verdifull kulturell "ballast".
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Undervisning m/lærer. Øvingsoppgaver i grupper.
Pensum:
Kompendium og litteratur etter liste.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder og øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger/øvinger/korte befaringer: 52 timer. Utferd:8 timer
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått