Course code STAT340

STAT340 Anvendte metoder i statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Kathrine Frey Frøslie, Martin Paliocha
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kort introduksjon til R og R Studio. Praktisk analyse i R ved hjelp av ulike statistiske metoder med påfølgende teoretisk og praktisk resultattolkning. Metodene som gjennomgås vil bli hentet fra følgende liste: Multippel regresjon, ANOVA, tilfeldig effektmodeller, generaliserte lineære modeller (logistisk, poisson, multinomisk regresjon mm), klassifikasjon (lda, qda, knn, logistisk, multinomisk, mm), clustring, multivariat analyse (PCA, PLS, CCA, mm). Det gis en kort oversikt over forskjellen på å bruke regresjonsteknikker for prediksjon (herunder prediksjonsfeil og kryssvalidering) og for å beregne effektestimater (herunder konfunderende variabel, mediator, collider og DAGs).
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal kjenne forutsetninger, anvendelser og teoretisk grunnlag for de metodene som blir gjennomgått.

Ferdighet

Studentene skal lære å beherske R/RStudio som analyseverktøy for praktisk dataanalyse. Det legges vekt på at studentene, til en gitt problemstilling, er i stand til å formulere problemet slik at det kan analyseres ved hjelp av egnede metoder.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne bestemme hvilke(n) metode(r) som kan brukes til å modellere og analysere problemet, samt å gjennomføre selve analysen. Studentene skal beherske praktisk tolkning og gyldighetsvurdering av modeller, metoder og resultater.

Læringsaktiviteter:
1. Forelesninger. 2. Frivillige kollokviegrupper. 3. Øvingsgrupper med løsing av oppgaver. 4. Obligatorisk oppgave. 5. Selvstudium.
Læringsstøtte:

Foruten forelesninger, kollokviegrupper og øvinger kan faglig veiledning skje med faglærer i vanlig kontortid.

Canvas.

Pensum:
Vil bli annonsert på kurssidene i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
STAT200, STAT210, STIN 300, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Minst en obligatorisk oppgave mot slutten av kurset.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.

Sensor:
Ekstern sensor blir brukt til gjennomgang av eksamensoppgavene og vil evaluere 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
Studenter må ha egen laptop.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer. Kollokviegrupper 26 timer. Øvelser: 26 timer. Egenstudium: 222 timer
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Én dobbeltime forelesninger per uke. To dobbeltimer kollokviegruppesamling per uke. Én dobbeltime regneøvelser per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått