Course code STAT340

STAT340 Anvendte metoder i statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Raju Rimal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kort introduksjon til R og R Studio. Praktisk analyse i R ved hjelp av ulike statistiske metoder med påfølgende teoretisk og praktisk resultattolkning. Metodene som gjennomgås vil bli hentet fra følgende liste: Multippel regresjon, ANOVA, tilfeldig effektmodeller, generaliserte lineære modeller (logistisk, poisson, multinomisk regresjon mm), klassifikasjon (lda, qda, knn, logistisk, multinomisk, mm), clustring, multivariat analyse (PCA, PLS, CCA, mm), tidsrekker, romlig statistikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære å beherske R/R Commander som analyseverktøy for praktisk dataanalyse. De skal kjenne forutsetninger, anvendelser og teoretisk grunnlag for de metodene som blir gjennomgått. Det legges vekt på at studentene, til en gitt problemstilling, er i stand til å formulere problemet slik at det kan analyseres ved hjelp av egnede metoder. Videre skal studentene kunne bestemme hvilke(n) metode(r) som kan brukes til å modellere og analysere problemet, samt å gjennomføre selve analysen. Studentene skal beherske praktisk tolkning og gyldighetsvurdering av modeller, metoder og resultater.
Læringsaktiviteter:
1. Forelesninger. 2. Frivillige kollokviegrupper. 3. Øvingsgrupper med løsing av oppgaver. 4. Obligatorisk oppgave. 5. Selvstudium.
Læringsstøtte:
Foruten forelesninger, kollokviegrupper og øvinger kan faglig veiledning skje med faglærer i vanlig kontortid.
Pensum:
Vil bli annonsert på kurssidene i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
STAT200/STAT210, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Én obligatorisk oppgave (i siste del av kurset).
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor blir brukt til gjennomgang av eksamensoppgavene og vil evaluere 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
Studenter må ha egen laptop.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer. Kollokviegrupper 26 timer. Øvelser: 26 timer. Egenstudium: 222 timer
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:

STAT300 - 25%

STAT310 - 25%

STAT330 - 25%

Undervisningstid:
Én dobbeltime forelesninger per uke. To dobbeltimer kollokviegruppesamling per uke. Én dobbeltime for regneøvelser per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått