Course code STAT340

STAT340 Anvendte metoder i statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Solve Sæbø
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kort introduksjon til R og R Studio. Praktisk analyse i R ved hjelp av ulike statistiske metoder med påfølgende teoretisk og praktisk resultattolkning. Metodene som vil bli gjennomgått vil bli hentet fra følgende liste: Multippel regresjon, ANOVA, tilfeldig effekt modeller, generaliserte lineære modeller (logistisk, poisson, multinomisk regresjon mm), klassifikasjon (lda, qda, knn, logistisk, multinomisk, mm), clustring, multivariat analyse (PCA, PLS, CCA, mm), tidsrekker, romlig statistikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære å beherske R som analyseverktøy for praktisk dataanalyse. De skal de kjenne forutsetninger, anvendelser og teoretisk grunnlag for de metodene som blir gjennomgått. Det legges vekt på at studentene, til en gitt problemstilling, er i stand til å formulere problemet slik at det kan analyseres ved hjelp av egnede metoder. Videre skal studentene kunne bestemme hvilke(n) metode(r) som kan brukes til å modellere og analysere problemet, samt å gjennomføre selve analysen. Studentene skal beherske praktisk tollkning og gyldighetsvurdering av modeller, metoder og resultater.
Læringsaktiviteter:
1. Forelesninger. 2. Øvingsgrupper med løsing av oppgaver. 3. Obligatorisk oppgave. 4. Selvstudium.
Læringsstøtte:
Foruten forelesningerog øvinger kan faglig veiledning skje med faglærer i vanlig kontortid.
Pensum:
Vil bli annonsert på kurssidene på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt én obligatorisk oppgave i siste del av kurset.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor blir brukt til gjennomgang av eksamensoppgavene og vil evaluere 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 28 timer. Egenstudium: 244 timer
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:

STAT300 - 50%

STAT310 - 50%

STAT330 - 50%

Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr uke. Øvelser: 2 timer pr uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått