STAT340 Anvendte metoder i statistikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Thore Egeland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:250

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 26 timer. Kollokviegrupper 26 timer. Øvelser: 26 timer. Egenstudium: 172 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Praktisk analyse av data i R ved hjelp av ulike statistiske metoder med påfølgende teoretisk og praktisk resultattolkning. Metodene som gjennomgås vil bli hentet fra følgende liste:

 • Multippel regresjon og regularisering
 • ANOVA,
 • generaliserte lineære modeller (logistisk, poisson),
 • klassifikasjon (lda, qda),
 • clustring,
 • prinsipal komponent analyse(PCA),
 • blandede modeller, varianskomponenter

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene skal kjenne forutsetninger, anvendelser og teoretisk grunnlag for de metodene som blir gjennomgått.

Ferdighet

Studentene skal beherske R/ R Studio som analyseverktøy for praktisk dataanalyse. Det legges vekt på at studentene, til en gitt problemstilling, er i stand til å formulere problemet slik at det kan analyseres ved hjelp av egnede metoder.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne bestemme hvilke(n) metode(r) som kan brukes til å modellere og analysere problemet, samt å gjennomføre selve analysen. Studentene skal beherske praktisk tolkning og gyldighetsvurdering av modeller, metoder og resultater.

  1. Forelesninger.
  2. Gruppearbeid.
  3. Individuell løsing av oppgaver.
  4. Minst en obligatorisk oppgave.
  5. Selvstudium.
 • Foruten forelesninger, kollokviegrupper og øvinger kan faglig veiledning skje med faglærer i vanlig kontortid.

  Canvas og digitale møter (zoom)

 • Vil bli annonsert på kurssidene i Canvas.
 • Studentene forutsettes å:

  • Kunne utføre deskriptiv statistikk og trekke slutninger fra denne.
  • Kjenne grunnleggende begreper og prinsipper innen sannsynlighetsteori med vekt på stokastiske variabler og deres egenskaper.
  • Være kjent med noen vanlige sannsynlighetsfordelinger, herunder normalfordelingen, binomisk fordeling, Student’s t-fordeling, f-fordeling og kji-kvadratfordelingen.
  • Forstå grunnleggende estimeringsteori, herunder hva som forståes med konfidensintervall, punktestimat, forventningsretthet og standardfeil for en estimator.
  • Omformulere enkle situasjonsbeskrivelser og problemstilling(er) til en relevant statistisk modell, og fortolke parameterne i denne.
  • Dette gjelder situasjoner som kan dekkes av enkle lineære regresjonsmodeller, enveis variansanalyse eller bivariate analyser.
  • Teste de aktuelle problemstillingene ved hjelp av formelle hypoteser, herunder sette opp aktuelle hypoteser, teste disse og gi en fortolkning av resultatet.
  • Grunnleggende ferdigheter i R / RStudio.

  Dette dekkes av STAT100 eller tilsvarende kurs.

 • Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor blir brukt til gjennomgang av eksamensoppgavene og vil evaluere 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
 • Minst en obligatorisk oppgave
 • Studenter må ha egen laptop.
 • Én dobbeltime forelesning/diskusjoner rundt forelesnings-videoer per uke. Seks timer øvinger/kollokvie diskusjoner (3 dobbel-timer) per uke.
 • M-BIAS
 • Realfag