Course code STAT210

STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Lars Erik Gangsei
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Videregående kurs i statistisk metode. Aktuelt for studenter på både bachelor og masternivå, og alle studieprogram. Gjennom kurset skal studentene tilegne seg kunnskap om generelle prinsipper ved planlegging og analyse av forsøk, herunder gjentak, randomisering og blokkdeling. Nøkkelord: ‘Randomiserte forsøk’, ‘Variansanalyse’, Blokkforsøk’, ‘Kontraster’, ‘Faktorielle forsøk’, ‘Samspill’, ‘Hierarkiske forsøk’, ‘Faste og tilfeldige effekter’, ‘Varianskomponenter’. Undervisningen bygger på tre hovedelementer; 1) To timer daglige forelesninger, 2) Oppgaveløsning, individuelt eller i grupper med hjelpelærer til stede og 3) Innlevering av en obligatorisk oppgave. STAT210 er et kurs som vektlegger tradisjonelle og velutprøvde statistiske modeller og metoder. Disse metodene har utgjort og utgjør fremdeles et helt sentralt grunnlag for analyser og modeller innen de fleste fagfelt som undervises og forskes ved på NMBU, inkludert bærekraft og klima.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene lærer å anvende fundamentale statistiske prinsipper ved planlegging av forsøk, for å sammenligne ulike grupper eller behandlinger, og å analysere data fra slike forsøk ved hjelp av variansanalyse.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske analyser med metodene nevnt i Kunnskap. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene og modellene. De skal forstå viktigheten av å ha gode data (eksempelvis representativitet, uavhengighet) for å kunne trekke nyttige og riktige konklusjoner fra en undersøkelse. 

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært på problemstillinger i sitt studium og  senere i yrkeslivet og utføre analyser på egne data. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem og vurdere holdbarheten til disse resultatene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med tilgang til hjelp.
Læringsstøtte:

Ansvarlig lærer er tilgjengelig.

Canvas.

Pensum:
Oppgis på første forelesning. Lenker til undervisningsmateriell på nett vil bli gitt på Canvas før kurset starter.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Minst én obligatorisk oppgave.
Vurderingsordning:

3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.

Eksamen er på engelsk. Studentene kan svare på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer et utvalg (25) av besvarelsene.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 30 timer.

Øvelser: 30 timer.

Selvstudium: 90 timer.

Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
2 timer forelesning daglig og 2 timer øvelser daglig i augustblokka (tre uker).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått