Course code STAT100

STAT100 Statistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kathrine Frey Frøslie
Medvirkende: Hilde Vinje, Trygve Erik Almøy, Cecilie Augensen Nilsen, Silje Kvist Simonsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Hver vår og høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i parallellen. Emnet har undervisning/vurdering både i høstparallellen og i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som blir tatt opp i dette kurset: Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester, T-tester og ikke-parametrisk test. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (R).
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene skal lære de grunnleggende ideene i sannsynlighetsregning og statistikk. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av, de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre enkle statistiske analyser. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene. De skal forstå viktigheten av å ha gode data (eksempelvis representativitet, uavhengighet) for å kunne trekke nyttige og riktige konklusjoner fra en undersøkelse.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært på enkle problemstillinger i sitt studium og  senere i yrkeslivet og utføre enkle analyser på egne data. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem (eksempelvis i media eller annen forskning) og vurdere holdbarheten av disse resultatene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger eller forelesningsvideoer som går gjennom sentrale begreper i statistisk analyse, samt en del basismetoder for statistisk analyse. Studentene vil bli organisert i grupper der de arbeider med oppgaver for å tilegne seg stoffet. Det gis flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig er alltid tilgjengelig enten ved direkte samtale, telefon eller e-post. Kurset vil ha en Canvas-side som regelmessig oppdateres.

I kollokviesamlinger er det en ansvarlig lærer, samt opptil fire kollokvielærere tilstede. Videre er øvingslærere tilgjengelige under gruppeundervisning.

Pensum:
Vil bli lagt ut på Canvas i god tid før semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN102, MATH100 eller MATH111 (kan tas parallelt).
Obligatorisk aktivitet:

Det vil gjennom semesteret være ukentlige nettbaserte innleveringer hvorav 80 % må være bestått. På hver ukesoppgave må 50 % av oppgavene være riktig besvart for at denne skal være bestått.  

Studentene kan velge individuelt løp eller kollokvieløp. 

For studentene på individuelt løp er det ikke obligatorisk oppmøte, men studentene må levere obligatoriske oppgaver ukentlig. 

Studentene som følger kollokvieløp fordeles på kollokviegrupper med obligatorisk oppmøtekrav to ganger i uken, á to timer. 

Studenter som har fått godkjent aktivitet i kurset tidligere, er fritatt fra de obligatoriske aktivitetene beskrevet ovenfor, men står fritt til, og oppfordres til, å delta.

Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Avsluttende 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, A-F, som vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Slutteksamen teller 100%.

Sensor:
Det brukes ekstern sensor i kurset til gjennomgang av eksamensoppgaver og til å vurdere utvalgte besvarelser for kalibrering av evalueringen dersom avsluttende eksamen inneholder andre typer oppgaver enn flervalgsoppgaver.
Merknader:
Kurset går to ganger årlig, både i vårparallellen og i høstparallellen. 
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger/kollokviegrupper: 52 timer.

Regneøvelser: 52 timer.

Selvstudium: 196 timer.

Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Overlapp:
STAT101
Undervisningstid:

Kurset blir helt eller delvis undervist som såkalt "omvendt klasserom" 4 timer pr uke. Omvendt klasserom innebærer at studentene ser spesifiserte undervisningsvideoer som selvstudium (2-4 timer pr uke) som forberedelse til arbeid i kollokviegrupper. På kollokviegruppene vil emneansvarlig og hjelpelærere sirkulere gruppene og diskutere problemstillinger og oppgaver. Som erstatning for gruppetimer, kan det gis forelesninger i starten, undervegs og/eller i slutten av kurset. Dette blir nærmere spesifisert ved oppstart av kurset.

Oppmøte på regneøvelser er frivillig, men arbeidsmengden er normert til 4 timer pr uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått