Detaljer om emnet STAT100

STAT100 Statistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Navreet Kaur, Solve Sæbø
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Hver vår og høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i parallellen. Emnet har undervisning/vurdering både i høstparallellen og i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (R Commander).
Læringsutbytte:
Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner, eksempelvis innenfor dyreriket eller planteriket, på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. Studentene skal bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet. Via oppgaver, obligatoriske og frivillige, med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen i kurset. De skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undersøkelse, og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holdbarheten av disse. Man lærer å gjennomføre enkle statistiske analyser. Studentene skal lære å vurdere resultater og resultatpresentasjoner fra ulike undersøkelser på en kritisk måte.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger eller forelesningsvideoer som går gjennom sentrale begreper i statistisk analyse, samt en del basismetoder for statistisk analyse. Studentene vil bli organisert i grupper der de arbeider med oppgaver for å tilegne seg stoffet. Det gis flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er alltid tilgjengelig enten ved direkte samtale, telefon eller e-post. Kurset vil ha nettside som regelmessig oppdateres. Dessuten er hjelpelærere tilgjengelige under gruppeundervisning, men også utenfor denne tiden.
Pensum:
Vil bli lagt ut på kurssidene i god tid før semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 eller MATH111 (kan tas parallelt).
Obligatorisk aktivitet:

Det vil gjennom semesteret være ukentlige nettbaserte innleveringer hvorav 80 % må være bestått. På hver ukesoppgave må 50 % av oppgavene være riktig besvart for at denne skal være bestått.  

Videre vil studentene fordeles på ukentlige kollokviegrupper med obligatorisk oppmøtekrav. Fritak fra kollokviegrupper kan i spesielle tilfeller innvilges etter skriftlig søknad til emneansvarlig etter kursstart.

Studenter som har fått godkjent aktivitet i kurset tidligere, er fritatt fra de obligatoriske aktivitetene beskrevet ovenfor, men står fritt til å delta.

Vurderingsordning:
Avsluttende 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, A-F, som vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Slutteksamen teller 100%.
Sensor:
Det brukes ekstern sensor i kurset til gjennomgang av eksamensoppgaver og til å vurdere utvalgte besvarelser for kalibrering av evalueringen dersom avsluttende eksamen inneholder andre typer oppgaver enn flervalgsoppgaver.
Merknader:
Kurset går to ganger årlig, både i vårparallellen og i høstparallellen. 
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger/kollokviegrupper: 52 timer.

Regneøvelser: 52 timer.

Selvstudium: 196 timer.

Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Undervisningstid:

Kurset blir helt eller delvis undervist som såkalt "omvendt klasserom" 4 timer pr uke. Omvendt klasserom innebærer at studentene ser spesifiserte undervisningsvideoer som selvstudium (2-4 timer pr uke) som forberedelse til arbeid i kollokviegrupper. På kollokviegruppene vil emneansvarlig og hjelpelærere sirkulere gruppene og diskutere problemstillinger og oppgaver. Som erstatning for gruppetimer, kan det gis forelesninger i starten, undervegs og/eller i slutten av kurset. Dette blir nærmere spesifisert ved oppstart av kurset.

Oppmøte på regneøvelser er frivillig, men arbeidsmengden er normert til 4 timer pr uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått