Course code STAT100

Emneansvarlige: Trygve Erik Almøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Hver vår og høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i parallellen. Emnet har undervisning/vurdering både i høstparallellen og i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (Minitab og/eller R).
Læringsutbytte:
Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner, eksempelvis innenfor dyreriket eller planteriket, på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. Studentene skal bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet. Via oppgaver, obligatoriske og frivillige, med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen i kurset. De skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undersøkelse, og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holdbarheten av disse. Man lærer å gjennomføre enkle statistiske analyser. Studentene skal lære å vurdere resultater og resultatpresentasjoner fra ulike undersøkelser på en kritisk måte.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger eller forelesningsvideoer som går gjennom sentrale begreper i statistisk analyse, samt en del basismetoder for statistisk analyse.  Studentene vil bli organisert i grupper der de arbeider med oppgaver for å tilegne seg stoffet. Det gis flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Læringsstøtte:
Læreren er alltid tilgjengelig enten ved direkte samtale, telefon eller e-post (solve.sabo@nmbu.no). Kurset vil ha nettside som regelmessig oppdateres. Dessuten er hjelpelærere tilgjengelige under gruppeundervisning, men også utenfor denne tiden.
Pensum:
Vil bli lagt ut på kurssidene i god tid før semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 eller MATH111 (kan tas parallelt).
Obligatorisk aktivitet:
Det vil være flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:

Langsgående evaluering

Ukentlige nettbaserte innleveringer hvorav 80% må være bestått og 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, som også vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Slutteksamen teller 100%.

Sensor:
Det brukes ekstern sensor i kurset til gjennomgang av eksamensoppgaver og til å vurdere utvalgte besvarelser for kalibrering av evalueringen dersom avsluttende eksamen inneholder andre typer oppgaver enn flervalgsoppgaver.
Merknader:
Kurset går to ganger årlig, både i vårparallellen og i høstparallellen. Studenter som tar kurset om igjen og tok det forrige semester, trenger ikke delta i obligatoriske aktiviterer.
Normert arbeidsmengde:

Forelesning: 26 timer.

Forberedelser i form av videokikking: 26 timer

Kollokviearbeid: 26 timer.

Gruppearbeid: 52 timer.

Selvstudium: 188 timer.

Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Undervisningstid:
Delvis «omvendt klasserom»- undervisning der studentene ser undervisningsvideoer (2 timer hjemmearbeid pr uke). Studentene vil videre bli inndelt i kollokviegrupper (2 timer pr uke) og lærer/hjelpelærere vil sirkulere gruppene og diskutere problemstillinger og oppgaver. I tillegg 4 timer regneøvelser og to timer forelesning pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått