Course code STAT100

STAT100 Statistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Hver vår og høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i parallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, og vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (Minitab og/eller R).
Læringsutbytte:
Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner, eksempelvis innenfor dyreriket eller planteriket, på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. Studentene skal bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet. Via oppgaver, obligatoriske og frivillige, med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen i kurset. De skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undersøkelse, og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holdbarheten av disse. Man lærer å gjennomføre enkle statistiske analyser. Studentene skal lære å vurdere resultater og resultatpresentasjoner fra ulike undersøkelser på en kritisk måte.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger som går gjennom sentrale begreper i statistisk analyse, samt en del basismetoder for statistisk analyse. Studentene vil bli organisert i grupper der de arbeider med oppgaver for å tilegne seg stoffet. Det gis flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Læringsstøtte:
Læreren er alltid tilgjengelig enten ved direkte samtale, telefon eller e-post (trygve.almoy@nmbu.no). Kurset vil ha nettside som regelmessig oppdateres. Dessuten er hjelpelærere tilgjengelige under gruppeundervisning, men også utenfor denne tiden.
Pensum:
Vil bli lagt ut på kurssidene i god tid før semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 eller MATH111 (kan tas parallelt).
Obligatorisk aktivitet:
Det vil være flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
0,75 timers flervalgsprøve midt i semesteret. 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, også denne vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Midtsemesterprøven teller 20 %, slutteksamen teller 80 %.
Sensor:
Det brukes ekstern sensor i kurset til gjennomgang av eksamensoppgaver og til å vurdere utvalgte besvarelser for kalibrering av evalueringen dersom avsluttende eksamen inneholder andre typer oppgaver enn flervalgsoppgaver.
Merknader:
Kurset går to ganger årlig, både i vårparallellen og i høstparallellen. Studenter som tar kurset om igjen, MÅ levere obligatoriske oppgaver på nytt.
Normert arbeidsmengde:

Forelesning: 56 timer.

Gruppearbeid: 56 timer.

Selvstudium: 188 timer.

Opptakskrav:
MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
Undervisningstid:
Forelesninger der læreren går igjennom nytt stoff: 4 timer ukentlig. Gruppeundervisning der studentene regner oppgaver i tilknytning til forelesningene: Valgfritt antall gruppetimer pr student.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått