Course code SKOG340

SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Dag Fjeld
Medvirkende: Jan Bjerketvedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Vegplanlegging og lønnsomhetsberegninger, forretningsforbindelser med entreprenører og transportører, operativ produksjonsplanlegging og transportplanlegging, koordinering og effektivisering av forsyningskjeder.     

  •  
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal kunne gjøre rede for relevante prinsipper og metoder for vegplanlegging under ulike terrengforhold og tilhørende lønnsomhetsberegninger, kontraktinngåelse og forretningsforbindelser med skogsentreprenører og tømmertransportører, produksjonsplanlegging for skogsmaskiner, transportplanlegging for både virkesstrømmer og de enkelte transportører, kontroll og koordinering av virkesstrømmer og lager fra skog til industri.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne utføre produksjon- og transportplanlegging i vanlig regneark som EXCEL.

Generell kompetanse:

Studenter skal være fortrolig med arbeidsmetodikken for koordinering av operative aspekter av virkesforsyning fra stubbe til industri.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver basert på forelesninger og utferder.
Læringsstøtte:
Fronter m.m.
Pensum:
Oppgis ved emnestart
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG240
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, muntlig presentasjon og diskusjon av øvingsoppgaver
Vurderingsordning:
Slutteksamen teller 50 % (3 t skriftlig) og øvingsoppgaver teller 50 %. Begge må være bestått for at eksamen skal bli godkjent. Utferdsdager skal være godkjent.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Utferder godkjennes av emneansvarlig.
Normert arbeidsmengde:
300 timer med forelesninger, øvingsoppgaver, utferder, selvstudium
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
24 timer forelesninger, 48 timer øving, 3 utferdsdager
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått