SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Dag Erik Fjeld

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer med forelesninger, øvingsoppgaver, utferder, selvstudium

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Vegplanlegging og lønnsomhetsberegninger, utvikling av årlige planer for industriforsyning, rammeavtaler med entreprenører og transportører, planlegging og styring av tømmerproduksjon og transport, koordinering av forsyning fra skog til industri.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal kunne: 1) beskrive og bruke relevante prinsipper og metoder for vegplanlegging under ulike terrengforhold med tilhørende lønnsomhetsberegninger, 2) beskrive sentrale prinsipper for forretningsforbindelser med skogsentreprenører og tømmertransportører, 3) bruke effektive metoder for planlegging og styring av produksjon og tømmertransport og 4) organisere koordinering av virkes-strømmer fra skog til industri.

Ferdigheter

Studenten skal kunne utføre planlegging og styring av produksjon- og tømmertransport i vanlig regneark som EXCEL.

Generell kompetanse

Studenter skal kunne analysere prestasjoner i styring av en virkesforsyningskjede samt identifisere forbedringsmuligheter.

 • Øvinger, litteraturoppgaver, forelesinger og utferder.
 • Intern diskusjon/oppfølging av øvingsoppgaver med lærere og avsluttende gjesteforelesninger fra næringsrepresentanter (per modul). Administrasjonen støttes via Canvas og epost.
 • Forskningsartikler samt sektorstandarder (oppgis ved kursstart, deles via Canvas)
 • SKOG240 eller tilsvarende.
 • Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 50 %.
  • Mappe med øvingsoppgaver teller 50 %.

  Begge deler må være bestått for å bestå emnet.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.

  Mappevurderingen med øvingsoppgaver vurderes kun av intern sensor.

  Øvinger, litteraturseminarer og utferder godkjennes av emneansvarlig.

 • Utferder må bedømmes som godkjent, muntlig presentasjon og diskusjon av LittSem, øvingsoppgaver.
 • 24 timer forelesninger, 48 timer øving/litteraturseminarier, 2 utferdsdager
 • GSK

  Minst 7,5 stp innen skogbrukets driftsteknikk på bachelor-nivå. Dette kan være SKOG240 (NMBU), 6EV107 (INN) eller SKO2022 og SKO2203 (INN).