Course code SKOG304

SKOG304 Skogøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Line Nybakken, Bo Johan Asplund
Medvirkende: Claire Celine Devos, Rieke Lo Madsen, Gustaf Mikael Olsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: <p>1. M-SF</p><p>2. M-ECOL og M-NF</p><p>Deretter studentene med mest relevant bakgrunn. </p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan menneskelig aktivitet påvirker prosesser og strukturer i boreale skogøkosystemer. Vi fokuserer på biodiversitet, økologiske prosesser og karbonlagring. Temaene som behandles er: naturlig utbredelse av treslag, tregrensedynamikk, nedbrytning av organisk materiale, mykorrhiza, nitrogenbegrensning, skogbrann og andre økologiske forstyrrelser, skoghistorie, skogskjøtsel, blandingsskog og kjemisk forsvar.
Læringsutbytte:

Studenter skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

  • god kunnskap om forskningsfronten innen dagsaktuelle temaer innen skogøkologi.
  • inngående kunnskap om økosystemenes struktur og funksjon.
  • god forståelse av forskningsmetoder.

Ferdigheter:

  • kunne syntetisere og nyttiggjøre seg av stoff fra vitenskapelige originalpublikasjoner og kunne kommunisere dette stoffet muntlig.
  • gode ferdigheter til å bruke fagbegrep og forstå forskningsmetoder, samt kunne tolke resultater.

Generell kompetanse:

  • kunne kommunisere om skogøkologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner.
  • kunne forholde seg kritisk til forskningsmetoder, konklusjoner og utsagn innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Tematisk introduserende forelesninger, seminar og kollokvier med lærer tilstede, selvstudium og selvstendig arbeid i form av skriftlige referater av eller svar på oppgaver om av vitenskapelige originalarbeider.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Nyere vitenskapelige originalpublikasjoner (22 stk).
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL100, SKOG100/102
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG200, ECOL200, BOT130
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av vitenskapelige originalartikler og innlevering av rapporter.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Muntlig eksamen (ca. 30 minutter) teller 70 %. 
  • Mappe bestående av ti ukentlige innleveringer teller 30 %. Disse delprøvene består av skriftlige besvarelser på oppgaver tilknyttet innholdet i vitenskapelige originalpublikasjoner.

Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god kjennskap om fagets nivå ved nasjonale så vel som internasjonale læresteder.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 stp overlapp med SKS300 (tidligere versjon).
Undervisningstid:
Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20 timer. Forberedelse til presentasjoner, seminar og eksamenslesing.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer