SKOG304 Skogøkologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Bo Johan Asplund, Line Nybakken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:40 plasser. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen

Om dette emnet

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan menneskelig aktivitet påvirker prosesser og strukturer i boreale skogøkosystemer. Vi fokuserer på biodiversitet, økologiske prosesser og karbonlagring. Temaene som behandles er: naturlig utbredelse av treslag, tregrensedynamikk, nedbrytning av organisk materiale, mykorrhiza, nitrogenbegrensning, skogbrann og andre økologiske forstyrrelser, skoghistorie, skogskjøtsel, blandingsskog og kjemisk forsvar.

Dette lærer du

Studenter skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

 • god kunnskap om forskningsfronten innen dagsaktuelle temaer innen skogøkologi.
 • inngående kunnskap om økosystemenes struktur og funksjon.
 • god forståelse av forskningsmetoder.

Ferdigheter:

 • kunne syntetisere og nyttiggjøre seg av stoff fra vitenskapelige originalpublikasjoner og kunne kommunisere dette stoffet muntlig.
 • gode ferdigheter til å bruke fagbegrep og forstå forskningsmetoder, samt kunne tolke resultater.

Generell kompetanse:

 • kunne kommunisere om skogøkologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner.
 • kunne forholde seg kritisk til forskningsmetoder, konklusjoner og utsagn innen fagområdet.
 • Tematisk introduserende forelesninger, seminar og kollokvier med lærer tilstede, selvstudium og selvstendig arbeid i form av skriftlige referater av eller svar på oppgaver om av vitenskapelige originalarbeider.
 • Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
 • Nyere vitenskapelige originalpublikasjoner (22 stk).
 • ECOL100, SKOG100/102
 • Samlet vurdering:

  • Muntlig eksamen (ca. 30 minutter) teller 70 %.
  • Mappe bestående av ti ukentlige innleveringer teller 30 %. Disse delprøvene består av skriftlige besvarelser på oppgaver tilknyttet innholdet i vitenskapelige originalpublikasjoner.

  Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god kjennskap om fagets nivå ved nasjonale så vel som internasjonale læresteder.

  Ekstern sensor deltar og sensurerer avsluttende muntlig eksamen.

  Mappevurderingen sensureres av intern sensor.

 • Muntlig presentasjon av vitenskapelige originalartikler og innlevering av rapporter.
 • Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 20. januar. Etter det blir plassene i emnet fordelt.
 • Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20 timer. Forberedelse til presentasjoner, seminar og eksamenslesing.
 • 1. M-SF

  2. M-ECOL og M-NF

  Deretter studentene med mest relevant bakgrunn.

 • 10 stp overlapp med SKS300 (tidligere versjon).
 • GSK