Course code SKOG303

SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Andreas Brunner
Medvirkende: Arne Steffenrem, Line Nybakken, Inger Wilhelmine Sundheim Fløistad, Gustaf Mikael Olsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skogskjøtselen bygger i stor grad på produksjonsøkologien hos trær. Kunnskap om konkurranse og vekst av trær og bestand er en viktig forutsetning for de fleste skogbehandlinger. Genetikk og naturskogens prosesser er andre viktige forutsetninger for skogskjøtselen, som tas opp i emnet. Læringen baseres på en rekke eksempler innenfor foryngelse, ungskogpleie, tynning og foryngelseshogst, for å øke forskningsbasert kunnskap om mulige skjøtselstiltak.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om skogskjøtselsmetoder og deres effekter på trærne og skogøkosystemet. Studenten skal ha kunnskap innen skoggenetikk, naturskogdynamikk og skogproduksjon, som er grunnlag for å forstå effekter av skjøtselsinngrep.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å velge skogbehandlingsformer avhengig av skogforvaltningsformålene, betingelsene for vekst og utvikling av skogbestandene. Studenten skal kunne vurdere effekter av de valgte behandlingsformene på bestandsutvikling og produksjon. Studenten skal være i stand til også i fremtiden å kunne forstå og bruke aktuelle forskningsresultater i faget.

Holdninger:

Studenten skal kunne se fordeler med kunnskapsbasert skogforvaltning fremfor tradisjoner og hierarkiske føringer.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne finne, lese og gjengi innholdet i relevant forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:
Stammen i emnet er lesning av forskningsartikler som støttes opp av seminarer. Forskningsartiklene presenteres av studenter eller lærere som grunnlag for diskusjonen i seminartimene. Utferder skal belyse forskningen og praktiske problemer i skogskjøtselen. Semesteroppgaven skal være en øvelse i å selvstendig finne frem til relevante forskningsresultater innenfor emnet og formidle forskningsbasert kunnskap. Studentene fører en notatbok, som sammenfatter innholdet i artiklene og seminartimene.
Læringsstøtte:
Seminartimene og tilbakemeldinger på innleveringer. Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
25 forskningsartikler, mest fra Norge, Sverige og Finland, alle på engelsk.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG220
Anbefalte forkunnskaper:
BIO120
Obligatorisk aktivitet:
Utferder. Gjennomført og signert plagieringsopplæring før midtsemestereksamen.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Notatbok (sammenfatninger av pensumartikler, seminartimer, svar på spørsmål til pensum og semesteroppgave) teller 50%.
  • Muntlig eksamen teller 20%.
  • Skriftlige sammenfatninger (5 beste av 6) teller 10%.
  • Muntlige presentasjoner i seminartimen (beste av 1-2 presentasjoner) teller 10%.
  • Midtsemesterprøve teller 10%.  

Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet. For innleveringene må gjennomsnittskarakteren være bestått.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner og sensurerer eksamener og notatboken.
Merknader:
Om det er få oppmeldte studenter kan det gis et alternativt undervisningsopplegg i emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Overlapp:
10 studiepoeng mot SKS303.
Undervisningstid:
Seminarer, 5 dager utferd.
Eksamensdetaljer: :