SKOG300 Skogplanlegging

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Tron Haakon Eid

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning 70 timer. 180 timer egenaktivitet i form av selvstudium, forberedelse av øvelser og seminar og innlevering av oppgaver.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet er delt inn i sju ulike temaer som tas opp gjennom forelesninger, øvinger og seminarer. Det starter med en innføring i «Planleggingsteori» og noen «Ressursøkonomiske problemstillinger». Deretter kommer det tre temaer som i stor grad bygger på forelesninger i tidligere emner og som til dels også henger sammen. Disse er «Utvikling og bruk av modeller og verktøy for planleggings- og beslutningsstøtte», «Skogbruksplanlegging, beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon» og «Strategisk planlegging for skogeiendommer». Til slutt i emnet blir det gitt en innføring i temaene «Skogsektormodeller for nasjonale og internasjonale analyser av markeder og politikk» og «Globale skogressurser og forvaltning».

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Studentene skal ha kunnskap om planleggingsteori, ressursøkonomiske problemstillinger, skogsektormodeller og globale skogressurser og forvaltning.
 • Studentene skal ha bred kunnskap om utvikling og bruk av modeller og verktøy for planleggings- og beslutningsstøtte, om skogbruksplanlegging, beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon og om strategisk planlegging for skogeiendommer.

Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne analysere, syntetisere og forholde seg kritisk til sentrale problemstillinger ved planlegging for forvaltning av skogarealer.
 • Studentene skal kunne kommunisere tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal ha opparbeidet seg en bevisst og balansert holdning til forvaltning av skog på ulike geografiske nivåer.
 • Forelesninger, øvinger, seminarer.
 • Canvas. Individuell veiledning i forbindelse med øvinger.
 • Oversikt tilgjengelig i Canvas.
 • MATH100, SKOG100, SKOG205, SKOG230, SKOG250
 • Samlet vurdering:

  • Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50 %
  • Oppgave 1 teller 10 %
  • Oppgave 2 teller 20 %
  • Oppgave 3 teller 20 %

  Alle vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Oppgave 3 Karakterregel: Bokstavkarakterer Oppgave 1 Karakterregel: Bokstavkarakterer Oppgave 2 Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor vurderer alle slutteksamensbesvarelser. Ekstern sensor godkjenner opplegget for Oppgave 1, Oppgave 2 og Oppgave 3. Emneansvarlig og aktuell øvingslærer vurderer Oppgave 1, Oppgave 2 og Oppgave 3. Emneansvarlig godkjenner seminaraktiviteter.
 • Oppgaver og seminarer. Deltagelse, presentasjoner og rapporter i forbindelse med seminarer må være godkjent for å få bestått i emnet.
 • 40 timer forelesning, 18 timer øvelse, 12-18 timer seminar
 • Realfag