Course code SKOG300

SKOG300 Skogplanlegging

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Tron Haakon Eid
Medvirkende: Aija Maarit Irene Kallio, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad, Terje Gobakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet er delt inn i sju ulike temaer som tas opp gjennom forelesninger, øvinger og seminarer. Det starter med en innføring i «Planleggingsteori» og noen «Ressursøkonomiske problemstillinger». Deretter kommer det tre temaer som i stor grad bygger på forelesninger i tidligere emner og som til dels også henger sammen. Disse er «Utvikling og bruk av modeller og verktøy for planleggings- og beslutningsstøtte», «Skogbruksplanlegging, beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon» og «Strategisk planlegging for skogeiendommer». Til slutt i emnet blir det gitt en innføring i temaene «Skogsektormodeller for nasjonale og internasjonale analyser av markeder og politikk» og «Globale skogressurser og forvaltning».
Læringsutbytte:

Kunnskap:

- Studentene skal ha kunnskap om planleggingsteori, ressursøkonomiske problemstillinger, skogsektormodeller og globale skogressurser og forvaltning.

- Studentene skal ha bred kunnskap om utvikling og bruk av modeller og verktøy for planleggings- og beslutningsstøtte, om skogbruksplanlegging, beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon og om strategisk planlegging for skogeiendommer.

Ferdigheter:

- Studentene skal kunne analysere, syntetisere og forholde seg kritisk til sentrale problemstillinger ved planlegging for forvaltning av skogarealer

- Studentene skal kunne kommunisere tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse:

- Studenten skal ha opparbeidet seg en bevisst og balansert holdning til forvaltning av skog på ulike geografiske nivåer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer.
Læringsstøtte:
Canvas. Individuell veiledning i forbindelse med øvinger.
Pensum:
Oversikt tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, SKOG100, SKOG205, SKOG230, SKOG250
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG210, SKOG220, SKOG240, LAD102
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og seminarer. Deltagelse, presentasjoner og rapporter i forbindelse med seminarer må være godkjent for å få bestått i emnet.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering bestående av:

Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50%.

Mappe med: Innlevering av to øvelser teller tilsammen 80%. Midtsemesterprøve teller 20%. Alle eksamensdeler og innleveringer må være bestått for å få bestått i emnet.

Sensor:
Ekstern sensor vurderer alle slutteksamensbesvarelser. Innleverte øvelsesbesvarelser og midsemestereksamen vurderes av emneansvarlig og aktuell øvingslærer. Emneansvarlig godkjenner seminaraktiviteter.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 70 timer. 180 timer egenaktivitet i form av selvstudium, forberedelse av øvelser og seminar og innlevering av oppgaver.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
40 timer forelesning, 18 timer øvelse, 12-18 timer seminar
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått