Course code SKOG300

SKOG300 Skogplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Tron Haakon Eid
Medvirkende: Aija Maarit Irene Kallio, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad, Terje Gobakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er delt inn i sju ulike temaer som tas opp gjennom forelesninger, øvinger og seminarer. Det starter med en innføring i «Planleggingsteori» og noen «Ressursøkonomiske problemstillinger». Deretter kommer det tre temaer som i stor grad bygger på forelesninger i tidligere emner og som til dels også henger sammen. Disse er «Utvikling og bruk av modeller og verktøy for planleggings- og beslutningsstøtte», «Skogbruksplanlegging, beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon» og «Strategisk planlegging for skogeiendommer». Til slutt i emnet blir det gitt en innføring i temaene «Skogsektormodeller for nasjonale og internasjonale analyser av markeder og politikk» og «Globale skogressurser og forvaltning».
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Studentene skal ha kunnskap om planleggingsteori, ressursøkonomiske problemstillinger, skogsektormodeller og globale skogressurser og forvaltning.
  • Studentene skal ha bred kunnskap om utvikling og bruk av modeller og verktøy for planleggings- og beslutningsstøtte, om skogbruksplanlegging, beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon og om strategisk planlegging for skogeiendommer.

Ferdigheter:

  • Studentene skal kunne analysere, syntetisere og forholde seg kritisk til sentrale problemstillinger ved planlegging for forvaltning av skogarealer.
  • Studentene skal kunne kommunisere tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha opparbeidet seg en bevisst og balansert holdning til forvaltning av skog på ulike geografiske nivåer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer.
Læringsstøtte:
Canvas. Individuell veiledning i forbindelse med øvinger.
Pensum:
Oversikt tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, SKOG100, SKOG205, SKOG230, SKOG250
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG210, SKOG220, SKOG240, LAD102
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og seminarer. Deltagelse, presentasjoner og rapporter i forbindelse med seminarer må være godkjent for å få bestått i emnet.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 50%.
  • Mappe med: Innlevering av to øvelser teller tilsammen 80%. Midtsemesterprøve teller 20%. Mappen teller 50 %. 

Alle eksamensdeler og innleveringer må være bestått for å få bestått i emnet.

Sensor:
Ekstern sensor vurderer alle slutteksamensbesvarelser. Innleverte øvelsesbesvarelser og midsemestereksamen vurderes av emneansvarlig og aktuell øvingslærer. Emneansvarlig godkjenner seminaraktiviteter.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 70 timer. 180 timer egenaktivitet i form av selvstudium, forberedelse av øvelser og seminar og innlevering av oppgaver.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
40 timer forelesning, 18 timer øvelse, 12-18 timer seminar
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer